SFS 2011:546 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

110546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 13 §§ lagen (2006:469) om

behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring-
en ska ha följande lydelse.

5 §

2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens
verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla person-

uppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen el-
ler till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller för-
ordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personupp-
giftslagen (1998:204).

13 §

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftsla-

gen (1998:204) samt sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket
och 10 § denna lag får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod
för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekate-
gori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn, uppfölj-
ning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sök-

begrepp som får användas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250.

2 Senaste lydelse 2007:412.

SFS 2011:546

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011