SFS 2011:547 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

110547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om sjölagen (1994:1009)

dels att 6 kap. 14 § och 20 kap. 11 § samt rubriken till 18 kap. ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 kap. 5 a §, och närmast

före 18 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

14 §

3

Befälhavaren på ett svenskt handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfar-

tyg och befälhavaren på ett utländskt handelsfartyg eller fiskefartyg på
svenskt territorium ska genast rapportera till den myndighet regeringen före-
skriver

1. när någon i samband med fartygets drift har eller kan antas ha avlidit

eller har fått svår kroppsskada,

2. när någon ombordanställd i annat fall har eller kan antas ha avlidit eller

har fått svår kroppsskada,

3. när någon i annat fall än som avses i 1 och 2 har eller kan antas ha

drunknat från fartyget eller avlidit ombord och begravts i sjön,

4. när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord,
5. när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund,
6. när fartyget har övergetts i sjön,
7. när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har eller

kan antas ha uppkommit på fartyget eller lasten eller på egendom utanför
fartyget, eller

8. när förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.
Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser som är av bety-

delse för sjösäkerheten ska ske också i andra fall än som anges i första
stycket.

Befälhavaren ska rapportera till Transportstyrelsen när, i anledning av en

händelse som har eller kan antas ha inträffat i samband med fartygets drift,
sjöförklaring ska hållas enligt 18 kap. 7 §.

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om
grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om änd-
ring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/
59/EG (EUT L 131, 28.5.2009, s. 114, Celex 32009L0018).

3 Senaste lydelse 2008:1311.

SFS 2011:547

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:547

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bestämmelser om befälhavarens skyldigheter vid sjöförklaring finns i

18 kap.

18 kap. Om dagböcker, bevarande av bevis, sjöförklaring, annan
undersökning av sjöolyckor och besiktning

Bevarande av bevis vid sjöolycka

5 a §

Om det har inträffat en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss ska följan-

de material, för tiden före, under och efter olyckan, bevaras:

1. sjökort,
2. dagböcker,
3. elektroniska och magnetiska inspelningar och videoband, inklusive

information från färdskrivarsystem och annan elektronisk utrustning, och

4. teknisk, medicinsk, livräddande eller annan liknande utrustning som

skäligen kan anses ha betydelse för undersökning av olyckan eller tillbudet.

Materialet får inte undanhållas, förstöras, ändras eller manipuleras. Mate-

rialet ska bevaras till dess den myndighet som undersöker olyckan eller till-
budet har avslutat sin undersökning eller beslutat att inte inleda någon under-
sökning. För dagböcker och på teknisk väg gjorda uppteckningar om ett far-
tygs navigering och gången av dess maskineri gäller härutöver 5 §.

20 kap.

11 §

Försummar någon sin skyldighet enligt denna lag i fråga om förande

av dagbok eller kladd till dagbok eller lämnar han uppsåtligen eller av oakt-
samhet oriktig eller vilseledande uppgift i dagboken eller kladden, döms han
till böter.

Till samma straff döms
1. en befälhavare eller en redare om han obehörigen vägrar någon att ta

del av en dagbok, en kladd till dagbok eller en på teknisk väg gjord uppteck-
ning rörande fartygets navigering och gången av dess maskineri,

2. en redare om han försummar sin skyldighet att förvara en sådan hand-

ling, samt

3. om gärningen inte är ringa, den som på annat sätt än som anges i denna

paragraf uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i
18 kap. 5 a §.

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)