SFS 2011:550 Lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

110550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:367) om lastning och
lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2003:367) om lastning

och lossning av bulkfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

Beteckning

Betydelse

Terminalrepresentant

Den person som utsetts av terminal-
operatören att ha det övergripande
ansvaret för och rätten att vid termi-
nalen kontrollera lastningen eller loss-
ningen av ett enskilt bulkfartyg.

Erkänd organisation

En organisation som erkänts i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 391/2009 av den
23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder för organisationer som
utför inspektioner och utövar tillsyn
av fartyg

2.

Flaggstatens administration

De behöriga myndigheterna i den stat
vars flagg bulkfartyget har rätt att
föra.

SFS 2011:550

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011