SFS 2011:552 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

110552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 23 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels att 9 kap. 1�4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av föl-

jande lydelse.

9 kap.

1 §

2

Transportstyrelsen får till Europeiska kommissionen överlämna en be-

gäran om att en organisation ska erkännas för att utfärda och förnya certifi-
kat för svenska fartyg samt att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.
Bestämmelser om förfarandet finns i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och
standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av
fartyg

3.

1 a §

Transporstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige en-

ligt artikel 3.1, 3.2, 6.3, 8.1 och 16 i förordning (EG) nr 391/2009 samt ta
emot den information som avses i artikel 8.3, 10.4 och 11.7 i samma förord-
ning.

2 §

4

Transportstyrelsen får genom avtal uppdra åt en erkänd organisation

att utföra de uppgifter som anges i 1 §.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med

vilka organisationer som avtal har träffats och upplysa Europeiska kommis-
sionen om det fullständiga innehållet i avtalen. Om en organisations befo-
genheter tillfälligt dras in eller återkallas ska Transportstyrelsen utan dröjs-
mål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i unionen om detta.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om ge-
mensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed
(EUT L 131, 28.5.2009, s. 47, Celex 32009L0015).

2 Senaste lydelse 2008:1114.

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

4 Senaste lydelse 2008:1114.

SFS 2011:552

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:552

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Transportstyrelsen ska även utöva den tillsyn som anges i artikel 9 och

vidta de åtgärder som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och stan-
darder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg
och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

5.

3 §

6

Om det finns ett behov av ett sådant avtal som avses i 2 § första

stycket, får Transportstyrelsen inte vägra att träffa avtal. Detta gäller dock
inte om något annat följer av artikel 4.2, 5 eller 9 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/15/EG.

4 §

Ett sådant avtal som avses i 2 § första stycket ska uppfylla de krav och

innehålla de uppgifter som följer av artiklarna 5.2 och 5.3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/15/EG.

Avtalet ska innehålla bestämmelser om tillfälligt indragande eller åter-

kallande av det uppdrag som lämnas till organisationen, och om organisatio-
nens övriga skyldigheter enligt förordningen (EG) nr 391/2009.

Avtalet ska också innehålla bestämmelser om att Transportstyrelsen ska

godkänna utfärdandet av dispenscertifikat om ett fartyg avviker från det
regelverk som ska tillämpas enligt avtalet.

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 EUT L 131, 28.5.2009, s. 47 (Celex 32009L0015).

6 Senaste lydelse 2008:1114.