SFS 2011:554 Förordning om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

110554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:964) med
instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:964) med instruktion

för Statens väg- och transportforskningsinstitut ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att

bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och trans-
porter. Institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås genom
att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.

I institutets uppgifter ingår att
1. bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning,
2. tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,
3. samverka med universitet och högskolor som bedriver näraliggande

forskning och utbildning.

Institutet får medverka i internationellt samarbete på områden som hör till

dess uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1340.

SFS 2011:554

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011