SFS 2011:555 Förordning med instruktion för Statens skolverk

110555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för

vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som
bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet i den utsträckning något
annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn, elever och

vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksam-
het av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förut-
sättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresul-
tat för elever och vuxenstuderande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Uppföljning och utvärdering

2 §

I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens

ansvar för uppföljning och utvärdering. Myndigheten ska rapportera till
regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen
och utvärderingen ska öka kunskapen om hur utbildningarna och verksam-
heterna har utvecklats i förhållande till de nationella målen.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med

uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 §

Myndigheten ska se över kursplaner, ämnesplaner, betygskriterier och

kunskapskrav samt ansvara för nationella prov och slutprov. Myndigheten
ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov
till.

Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan förstås av

berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig bedömning och ökad mål-
uppfyllelse.

SFS 2011:555

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:555

Utveckling

4 §

Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbild-

ningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att för-
bättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för
ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kom-

petensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områ-

den.

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

föreskrifter eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp de verk-
samheter som har fått statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 §

Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

7 §

Myndigheten ska ansvara för den statliga befattningsutbildningen

enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och
annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och
fritidshem samt fortbildning för rektorer.

8 §

Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen

i gymnasieskolan.

9 §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområ-

det både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett
nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och
i övriga EU-länder samt länder inom EES-området.

10 §

Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och � i den mån det inte är en uppgift för
Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör

nyanlända personer, och

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

background image

3

SFS 2011:555

11 §

Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen

med stadga för Europaskolorna (S� 2002:60).

12 §

Myndigheten ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskol-

läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

1, senast ändrat

genom kommissionens förordning (EU) nr 213/2011

2.

Arbetets bedrivande

13 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta Nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Samverkan

14 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och Special-

pedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och funktions-
hinderspolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

15 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamö-

ter.

Särskilda organ

Lärarnas ansvarsnämnd

17 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Lärar-

nas ansvarsnämnd.

Nämnden har till uppgift att, enligt skollagen (2010:800), pröva ärenden

om

1. varning,
2. återkallelse av legitimation, och
3. ny legitimation efter tidigare återkallelse.

18 §

I 27 kap. 5�7 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om Lärar-

nas ansvarsnämnds sammansättning och beslutförhet.

19 §

Lärarnas ansvarsnämnd ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213).

background image

4

SFS 2011:555

20 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Lärarnas

ansvarsnämnd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Rådet för dansarutbildning

21 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet

för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i för-
ordningen (2011:7) om dansarutbildning

1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvals-

processen till utbildningen, och

2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

22 §

Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex

och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap
om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska
ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordi-
narie domare.

23 §

Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden och minst

hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

24 §

Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för dan-

sarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

26 §

Generaldirektören är myndighetschef.

27 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

28 §

Ordföranden och dennes ersättare i Rådet för dansarutbildning utses

av regeringen för en bestämd tid. �vriga ledamöter i rådet och ersättare för
dessa utses av myndigheten för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

29 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

30 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

background image

5

SFS 2011:555

Avgifter

31 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�6 och 8 avgiftsförordningen (1992:191), utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2009:1214) med instruktion för Statens skolverk ska upphöra att gälla.
Föreskrifterna om uppföljning och utvärdering i den upphävda förordningen
ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för
utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av
juni 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011