SFS 2011:556 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion

110556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verk-

samheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till
en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg mil-
jö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling

och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstu-
derande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

2 §

I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens

ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över
vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av
föreskrifter eller särskilda beslut.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genomför-

as med utgångspunkt i en behovsanalys.

3 §

Om myndigheten vid sin tillsyn enligt skollagen (2010:800) finner

brister som rör åtgärder mot kränkande behandling och som föranleder ett
ingripande av myndigheten, ska Barn- och elevombudet informeras om detta
innan ärendet slutligt avgörs.

4 §

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

SFS 2011:556

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:556

Tillståndsprövning

5 §

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att myndigheten prövar

ärenden om godkännande och rätt till bidrag samt om återkallelse av god-
kännande och av rätt till bidrag i vissa fall.

Myndigheten ska följa upp ett beslut om godkännande eller rätt till bidrag

i nära anslutning till att beslutet fattats. Myndigheten ska även sprida
kunskap om vad som krävs för att börja bedriva en sådan verksamhet som
avses i 2 kap. 7 § skollagen.

Nationell referenspunkt

6 §

Myndigheten ska utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvalitets-

säkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att
utse i Europaparlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den
18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring
av yrkesutbildning.

Arbetets bedrivande

7 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet

mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta Nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Samverkan

8 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk och Specialpedago-

giska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspo-
litiska målen inom skolområdet.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamö-

ter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

11 §

Myndigheten ska upplåta lokaler och ansvara för att kansligöromål,

föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sammanhäng-
ande uppgifter utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning
som behövs för en effektiv handläggning av nämndens ärenden.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en verksamhetsberättelse och

en ekonomisk redovisning när det gäller verksamheten vid nämnden.

background image

3

SFS 2011:556

Barn- och elevombudet

12 §

Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som

benämns Barn- och elevombudet.

Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för Barn- och elevombudet

som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sam-
manhängande uppgifter i den omfattning som behövs.

13 §

Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt 6 kap. skollagen (2010:800) ska ombe-

sörjas av myndigheten när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda
rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksam-

het som rör 6 kap. skollagen samt genom rådgivning och upplysning förklara
hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567), och

3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommu-

ner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars
verksamheter rör kränkande behandling.

14 §

Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 13 § 1 beakta myndig-

hetens tillsyn enligt skollagen (2010:800).

Om Barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 13 § 1 får uppgifter som

kan ha betydelse för tillsynen, ska berörd enhet inom myndigheten informe-
ras om detta.

15 §

Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid

ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad
att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan för

myndighetens räkning i ett mål om skadestånd som avses i 6 kap. 13 § skol-
lagen (2010:800).

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 §

Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får

begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

19 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

background image

4

SFS 2011:556

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Avgifter

21 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�3 avgiftsförordningen (1992:191), utan den begräns-
ning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att
gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda
förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxen-
utbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till
utgången av juni 2012.

2. Myndigheten ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscen-

ter som anordnas för elever som avses i 11 § andra stycket lagen (2010:801)
om införande av skollagen (2010:800).

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)