SFS 2011:557 Förordning om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

110557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:948) med
instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 5 §§ förordningen (2007:948) med

instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

1 §

1

Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa

beslut på skolväsendets område. I 28 kap. skollagen (2010:800) finns
bestämmelser om vilka beslut som får överklagas till nämnden.

3 §

I 27 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om nämndens sam-

mansättning.

5 §

2

Statens skolinspektion upplåter lokaler och ansvarar för att kansligö-

romål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sam-
manhängande uppgifter utförs åt nämnden. Skolinspektionens personal skö-
ter nämndens kansligöromål.

Nämnden ska till Skolinspektionen lämna det underlag som behövs för

den verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning som Skolinspektio-
nen ska lämna i sin årsredovisning när det gäller verksamheten vid nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:407.

2 Senaste lydelse 2008:632.

SFS 2011:557

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011