SFS 2011:559 Förordning om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

110559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1251) om
betygsrätt för viss utbildning inom
fordonsindustrin;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1251) om betygs-

rätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

dels att 1�7 och 9�11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen närmast efter rubriken Betyg m.m. ska införas

en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

1 §

En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekniker

inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna i
denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning och utfärda
betyg när det gäller utbildningen enligt bestämmelser som gäller för skolvä-
sendet, om

1. utbildningsanordnaren inte är godkänd som huvudman för utbildningen

enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), och

2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren.

2 §

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska också se till att
betyg sätts i enlighet med denna förordning och andra författningar.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har pedagogisk insikt.

3 §

Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har

en utbildning som är avsedd för den undervisning som de ska bedriva.
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att
tillgå eller det med hänsyn till eleverna finns något annat särskilt skäl.

4 §

Utbildningen ska när det gäller nivå och syfte motsvara utbildning på

ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Utbildningen ska också kunna ge grund-
läggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

5 §

För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års

läroplan för de frivilliga skolformerna tillämpas i samma omfattning som för
gymnasieskolans yrkesprogram.

SFS 2011:559

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:559

6 §

Omfattningen av studierna ska anges i gymnasiepoäng.

Utbildningen inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser. I

utbildningen ska det även ingå ett gymnasiearbete.

7 §

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Den ska ge utrymme för

läraren och eleverna att själva planera undervisningen. Av ämnesplanen ska
följande framgå:

� ämnets syfte,
� varje kurs som ingår i ämnet,
� det centrala innehållet för varje kurs,
� hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattar, och
� kunskapskraven för varje kurs.
För de ämnen som i gymnasieskolan är gymnasiegemensamma ämnen ska

gymnasieskolans ämnesplaner tillämpas.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om övriga ämnesplaner.

9 §

En sökande är behörig att delta i utbildningen om han eller hon har

avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning samt har
godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och
matematik och i minst fem andra ämnen eller på annat sätt förvärvat likvär-
diga kunskaper.

En sökande som saknar godkänt betyg i engelska eller likvärdiga kunska-

per men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om han
eller hon

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att

delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundsko-
lan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara den sökta utbildningen.

9 a §

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymna-

siearbete.

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid

den tidpunkt när betyg ska sättas. Om ett betyg är beroende av två eller flera
lärares bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

10 §

Föreskrifterna om betyg m.m. i 3 kap. 15 och 17�20 §§ och 15 kap.

23�28 §§ skollagen (2010:800) samt i 8 kap. 2, 3, 8, 9, 15, 24 och 27 §§
gymnasieförordningen (2010:2039) ska tillämpas för sådan utbildning som
avses i denna förordning.

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i 3 kap. 20 § skolla-

gen om huvudmannen gälla utbildningsanordnaren. Det som sägs i 15 kap.
28 § första stycket samma lag samt i 8 kap. 3, 24 och 27 §§ gymnasieförord-
ningen om gymnasieskolan, ett program eller skolenheten ska gälla sådan
utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs i 8 kap. 9 § gymna-
sieförordningen om en annan skolenhet ska gälla en annan utbildning.

De föreskrifter som Statens skolverk får meddela när det gäller jämförbar

utbildning i gymnasieskolan om nationella prov, utformningen av betygska-
talog och utdrag ur den, slutbetyg samt prövning ska tillämpas även för
sådan utbildning som avses i denna förordning.

background image

3

SFS 2011:559

11 §

För den som har fått ett slutbetyg enligt denna förordning får en

yrkesexamen från industritekniska programmet i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning inte utfärdas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. De nya bestämmelserna

ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2011.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats

före ikraftträdandet, om inte annat följer av punkterna 3�8.

3. Föreskrifterna om slutbetyg i 7 kap. 8�11 §§ i den upphävda gymnasie-

förordningen (1992:394) som avser nationella program ska fortfarande gälla
i tillämpliga delar för den utbildning som avses i denna förordning. Det som
sägs i 7 kap. 8�10 §§ om projektarbete ska gälla gymnasiearbete. Om en
elev efter prövning får betyg på en kurs eller ett gymnasiearbete, ska detta
betyg tas med i elevens slutbetyg från utbildningen. I övrigt ska betyg efter
prövning utfärdas separat.

4. Elever som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som

efter avbrott i studierna vill återuppta utbildningen efter utgången av juni
2011 och vilkas påbörjade utbildning inte längre erbjuds enligt denna förord-
ning, ska fullfölja utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbild-
ning som påbörjas efter utgången av juni 2011. Detsamma gäller för elever
som går om ett läsår, på samma utbildning eller en annan utbildning enligt
denna förordning. För dessa elever får slutbetyg utfärdas om de uppfyller
de villkor som ställs i denna förordning. I ett sådant slutbetyg får betyg satta
före den 1 juli 2011 ingå. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följan-
de.

� Mycket väl godkänt ska motsvara A,
� Väl godkänt ska motsvara C,
� Godkänt ska motsvara E, och
� Icke godkänt ska motsvara F.
5. Om punkten 4 inte kan tillämpas eller om det finns andra särskilda skäl,

får rektorn besluta att de elever som avses i punkten 4 får fullfölja utbild-
ningen enligt äldre föreskrifter. I slutbetyget får då betyg satta på kurser
enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg enligt denna punkt får utfärdas senast den
1 juli 2015.

6. För den som har ett slutbetyg från ett fullständigt eller utökat nationellt

program i gymnasieskolan eller motsvarande får ett slutbetyg enligt denna
förordning inte utfärdas.

7. För den som har ett slutbetyg från en sådan utbildning som avses i

denna förordning får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förordning-
en (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas.

8. Den som har påbörjat en utbildning före den 1 juli 2011 får genomgå

prövning enligt äldre föreskrifter enligt de kursplaner som gällde fram till
utgången av juni 2011. Sådan prövning får göras senast den 30 juni 2016.
Hänvisningen till gymnasieförordningen (1992:394) i de äldre föreskrifterna
ska i sådant fall avse gymnasieförordningen i dess lydelse den 1 januari
2010.

9. Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av punkterna 4 och 5.

background image

4

SFS 2011:559

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)