SFS 2011:560 Förordning om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

110560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 a och 5 §§, 2 kap. 9 §, 3 kap. 5 § och

4 kap. 1 § förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstör-
da

1 samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 a §

2

I denna förordning avses med

arbetsplatsförlagd utbildning: kursplanelagd utbildning som genomförs

på en arbetsplats utanför skolan,

kärnämnen:
1. inom den del av grundläggande särvux som inte motsvarar tränings-

skolan: ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik
och samhällskunskap, och

2. inom gymnasial särvux: ämnena svenska eller svenska som andraspråk,

engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Den som har det ledningsansvar som enligt 2

kap.

2 § skollagen

(1985:1100) vilar på rektorn ska också benämnas rektor.

5 §

3

I timplaner finns riktvärden för undervisningens omfattning.

Timplanerna för grundläggande särvux har den lydelse som framgår av

bilagan till denna förordning.

För gymnasial särvux används den timplan för nationella program som

framgår av bilaga 2 till gymnasieförordningen (2010:2039), med den upp-
delning som görs av Statens skolverk enligt 13 kap. 12 § första stycket
samma förordning.

2 kap.

9 §

4

Utbildning som motsvarar den som ges inom grundsärskolan utom

träningsskolan anordnas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engel-

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1224.

2 Senaste lydelse 2006:1197.

3 Senaste lydelse 2006:1197.

4 Senaste lydelse 1994:1463.

SFS 2011:560

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:560

ska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi,
fysik, kemi och biologi.

3 kap.

5 §

5

En elev i gymnasiesärskolan är inte behörig att tas emot i gymnasial

särvux i en kurs om eleven under hela eller någon del av kurstiden i gymna-
sial särvux studerar samma kurs i gymnasiesärskolan.

4 kap.

1 §

6

Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grund-

läggande särvux som inte motsvarar träningsskolan och inom gymnasial sär-
vux.

Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan ska

ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:1197.

6 Senaste lydelse 2006:1197.

background image

3

SFS 2011:560

Bilaga

7

Timplaner

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för den del av grundläggande
särvux som motsvarar träningsskolan och den del som motsvarar
grundsärskolan utom träningsskolan.

Den del som motsvarar träningsskolan

Kommunikation

1 200

Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

975

Totalt

2 175

Den del som motsvarar grundsärskolan utom träningsskolan

Svenska eller svenska som andraspråk

795

Engelska

360

Matematik

555

Samhällskunskap

90

Religionskunskap

50

Historia

50

Geografi

70

Fysik

65

Kemi

50

Biologi

90

Totalt

2 175

7 Senaste lydelse 2006:1197.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011