SFS 2011:561 Förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

110561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 18 och 19 §§ samt 4 kap. 11 § förord-

ningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

2 kap.

18 §

Gymnasial vuxenutbildning får förekomma som kurser inom alla

ämnen som före den 1 juli 2011 finns i gymnasieskolan med undantag av
specialidrott. Dessutom får projektarbete förekomma.

Därutöver får gymnasial vuxenutbildning förekomma som kurser med

syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den
som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

19 §

Kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning är svenska eller svenska

som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap
och naturkunskap.

För döva och hörselskadade får teckenspråk vara kärnämne. Kurser inom

detta ämne kan då ersätta andra kärnämneskurser, dock inte svenska. Beslut
om detta fattas av rektorn eller den rektorn bestämmer.

4 kap.

11 §

1 I slutbetyg som avses i 10 § får betyg tas in från gymnasial vuxenut-

bildning i den kommunala vuxenutbildningen samt från gymnasieskolan
eller motsvarande på projektarbete och på de kurser som får förekomma i
gymnasial vuxenutbildning.

I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå, om deltagaren har fått

ett sammanfattande betyg på kursen i dess helhet. I slutbetyget får inte
heller betyg ingå från de kurser i ämnena idrott och hälsa respektive estetisk
verksamhet som före den 1 juli 2011 är kärnämneskurser i gymnasieskolan.

1 Senaste lydelse 2008:628.

SFS 2011:561

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:561

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)