SFS 2011:562 Förordning om ändring i förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

110562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:253) om
betygsrätt för vuxenutbildning;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 15 och 17 §§ förordningen (2010:253) om

vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

15 §

De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov

och prövning samt om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdoku-
ment och intyg när det gäller komvux ska tillämpas även för den motsva-
rande utbildning som avses i denna förordning.

De föreskrifter som Skolverket meddelar om utformningen av betygskata-

log när det gäller särvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning
som avses i denna förordning.

De föreskrifter som Skolverket meddelar om nationella slutprov, utform-

ningen av betygskatalog och prövning när det gäller sfi ska tillämpas även
för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning.

17 § Utbildningsanordnaren

ska

lämna

betygshandlingar och intyg när det

gäller utbildningen till elevernas respektive hemkommuner.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:562

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011