SFS 2011:563 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

110563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

5 §

1

En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för

utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt
8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en

kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, för-
skoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och,
under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola
eller gymnasiesärskola.

Ersättning enligt första och andra styckena betalas med
� 37 200 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,
� 30 500 kronor per år för en elev i förskoleklass,
� 59 600 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, special-

skola eller sameskola, och

� 67 600 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett

helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyra-
veckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kom-

mun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever
med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbild-
ningsverksamhet.

6 §

2

Vad som sägs i 5 § ska tillämpas även i det fall en fristående förskola

eller skola har tagit emot ett sådant barn i förskola eller en sådan elev som
avses i 5 § första och andra styckena, om förskolan eller skolan har rätt till
bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap.

1 Senaste lydelse 2010:1457.

2 Senaste lydelse 2010:1457.

SFS 2011:563

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:563

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 25 § skollagen (2010:800). I sådant fall ska
det belopp som betalas till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska
lämna till den fristående förskolan eller skolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)