SFS 2011:564 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

110564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § förordningen (1995:238) om total-

försvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

1

Statens skolverk, Högskoleverket och rektorn för en utbildningsanstalt

eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller av en
enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran av Total-
försvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de
totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett natio-
nellt program i gymnasieskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS 2011:564

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011