SFS 2011:565 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

110565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska meddela före-

skrifter om för vilka byggnader eller andra anläggningar en skriftlig redo-
görelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor ska lämnas.

Sådana föreskrifter får meddelas om byggnader eller andra anläggningar
1. som är särskilt avsedda att användas av människor med behov av vård

och omsorg eller av människor som annars har särskilda hjälpbehov eller
som är föremål för kriminalvård i anstalt eller av annat skäl tagits i förvar,

2. där människor vistas till följd av utbildning eller annan pedagogisk

verksamhet för barn och ungdom, utbildning för vuxna eller universitets-
och högskoleutbildning,

3. som är särskilt avsedda att användas för tillfälligt boende av många

människor samtidigt eller som förläggning,

4. där många människor samtidigt kan komma att vistas tillfälligt,
5. där det bedrivs en verksamhet som är sådan att risken för uppkomst av

brand är stor eller att risken för allvarliga skador om brand skulle uppstå är
stor,

6. där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga kultur-

historiska värden eller att annars skada väsentliga samhällsintressen, eller

7. som har en sådan utformning att risken för allvarliga skador vid brand

är stor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS 2011:565

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011