SFS 2011:566 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

110566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

22 §

1

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om

belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen
(2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap.
1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även
avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap.
1�2 och 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbal-
ken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medver-
kan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbal-
ken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska
utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden
där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att av-

1 Senaste lydelse 2010:1637.

SFS 2011:566

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:566

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

slöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter
om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap.
1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även
avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)