SFS 2011:567 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

110567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

38 §

1

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behand-

ling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stick-
ande verktyg,

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används

av många människor, eller

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole-

klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, special-
skola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verk-

samheten avses drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn
över verksamheten ska anmälan göras till generalläkaren.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:674.

SFS 2011:567

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011