SFS 2011:568 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

110568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1195) om det
offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara
m.m.;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1991:1195) om det

offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. samt 1, 2, 4�7 och
9�11 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten under krig

och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller ett
landsting är huvudman för och inom den kommunala högskoleutbildningen.

Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det råder

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara
som riket har befunnit sig i.

Föreskrifterna i 3�11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under krig och

vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 12
och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av
regeringen.

2 §

2

Med skolverksamhet avses i denna förordning de former av utbildning

som anges i 1 §.

4 §

Huvudmannen får göra sådana jämkningar i timplaner och kursplaner

för grundskolan och grundsärskolan som kan behövas för att utbildningen
ska kunna bedrivas.

5 §

3

Ett landsting som är huvudman för utbildning i gymnasiesärskolan får

besluta att de uppgifter som landstinget har ska övertas av den kommun där
skolenheten är belägen.

En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter

inom grundsärskolan ska läggas ned.

1 Senaste lydelse 1993:755.

2 Senaste lydelse 1993:755. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1992:745. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:568

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:568

6 §

4

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska fortsätta att bedrivas i den

utsträckning som förhållandena medger.

7 §

5

En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska

fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.

Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den tillsyn

och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom lands-
tingets, de kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg.

9 §

6

I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,

� en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kom-

munal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare,

� ett landsting eller en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i sär-

skild utbildning för vuxna,

� ett landsting fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kom-

munal vuxenutbildning av annat slag än som avses i 8 §.

10 §

Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola,

kommunala vuxenutbildning, särskilda utbildning för vuxna eller utbildning
i svenska för invandrare behövs för grundskolans verksamhet, ska kommu-
nen helt eller delvis lägga ned gymnasieskolan, den kommunala vuxenut-
bildningen, den särskilda utbildningen för vuxna eller utbildningen i svenska
för invandrare och i stället använda resurserna för grundskolan.

11 §

7

Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola,

kommunala vuxenutbildning, särskilda utbildning för vuxna eller utbildning
i svenska för invandrare behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan ut-
bildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får läns-
styrelsen efter framställning av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens
gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning, särskilda utbildning för vuxna
eller utbildning i svenska för invandrare ska läggas ned och att resurserna i
stället ska ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade
utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som
avses i 8 §.

Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av huvud-

mannen enligt 10 §.

Första stycket första meningen ska tillämpas också på ett landstings gym-

nasieskola, kommunala vuxenutbildning och särskilda utbildning för vuxna,
när det gäller resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning,

vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invand-
rare till utgången av juni 2012.

4 Senaste lydelse 1992:745.

5 Senaste lydelse 1992:745.

6 Senaste lydelse 1992:745.

7 Senaste lydelse 2007:889.

background image

3

SFS 2011:568

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011