SFS 2011:569 Förordning om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

110569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1269) om
verksamheten vid statliga skolor under krig och vid
krigsfara;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 5�9 §§ förordningen (1991:1269) om

verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Med huvudmannen avses Specialpedagogiska skolmyndigheten res-

pektive Sameskolstyrelsen.

3 §

Huvudmannen får göra sådana jämkningar av timplaner och kursplaner

för sameskolan och specialskolan som kan behövas för att utbildningen ska
kunna bedrivas.

5 §

2

Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får be-

sluta att de uppgifter som myndigheten har ska övertas av den kommun där
skolenheten är belägen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får besluta

att verksamheten vid skolenheten ska läggas ned.

6 §

Om verksamheten vid en skolenhet med specialskola eller sameskola

läggs ned, ska huvudmannen se till att eleverna får den tillsyn och vård de
behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom de kommunala myn-
digheternas eller andra myndigheters försorg.

Efter nedläggningen ska eleverna fullgöra sin skolplikt i grundskolan i

den kommun där de vistas enligt 3 § förordningen (1991:1195) om skol-
väsendet under krig och vid krigsfara m.m.

7 §

Huvudmannen ska genomföra den planläggning av verksamheten som

behövs. Planläggningen ska ske efter samråd med länsstyrelsen i det län där
skolan ligger.

8 §

3

Huvudmannen ska underrätta länsstyrelsen om skolans behov av loka-

ler under krig och vid krigsfara.

1 Senaste lydelse 2008:618.

2 Senaste lydelse 2008:397.

3 Senaste lydelse 1992:520.

SFS 2011:569

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:569

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1992:391) om uttagning av

egendom för totalförsvarets behov vilka lokaler som får användas för
skolans behov.

9 §

4

Huvudmannen får återbesätta tjänster som tillsätts av regeringen.

Dessa tjänster får då endast återbesättas som vikariat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:397.