SFS 2011:570 Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

110570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1083) om viss
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det
offentliga skolväsendet m.m.;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1992:1083) om viss

uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet
m.m. samt 1�2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom
skolväsendet m.m.

1 §

1

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vil-

ken verksamhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärde-
ring enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppfölj-

ning och utvärdering av de mål som har bestämts av riksdagen eller reger-
ingen för utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer
samt för annan pedagogisk verksamhet.

1 a §

2

Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet

ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller be-
dömda

1. nationella ämnesprov som avses i 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § eller 12 kap.

10 § skolförordningen (2011:185), och

2. nationella prov som avses i 8

kap. 3 § gymnasieförordningen

(2010:2039).

Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar

kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts
vid skolenheten till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna

paragraf.

2 §

3

Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 a § får Statens

skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldig-
heter.

1 Senaste lydelse 2008:404. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2009:919.

3 Senaste lydelse 2009:919.

SFS 2011:570

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:570

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)