SFS 2011:571 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

110571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1303) om krigsma-

teriel1

dels att 8 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, samt närmast före 10 § en ny

rubrik av följande lydelse.

8 §

Ansökan om utförsel enligt 6 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel

ska innehålla uppgift om

l. den sökandes namn och hemvist,
2. materielens slag, mängd och värde,
3. köpare, mottagare och slutanvändare,
4. anledningen till utförseln, och
5. begärd giltighetstid för utförseltillstånd och avsedd tidpunkt för utför-

seln.

Om det krävs tillstånd till införsel av sådana handeldvapen och delar till

dem som utgör övrig krigsmateriel och tillhörande ammunition i det land dit
vapnet eller föremålen ska föras över, ska ett sådant tillstånd bifogas ansö-
kan. Innefattar utförseln transitering ska, i de fall det krävs, tillstånd från
transiteringsländerna bifogas ansökan.

Särskild kontroll vid utförsel av vissa handeldvapen

10 §

2

Vid prövning av en ansökan om utförsel av sådana handeldvapen och

delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och tillhörande ammunition, ska
tillståndsmyndigheten kontrollera att nödvändigt tillstånd till införsel och
transitering finns.

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

2 Tidigare 10 § upphävd genom 1995:1662.

SFS 2011:571
Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:571

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga


A. Förteckning över krigsmateriel för strid (KS) enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel

KS1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m.

a. Gevär och karbiner, tillverkade efter år 1937, som utformats för strid

genom att de är anordnade för utskjutning av granater, har fäste för bajonett
eller på annat sätt är särskilt anpassade för militära stridshandlingar samt
helautomatiska vapen såsom automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprute-
gevär och kulsprutor,

b. Slutstycken, eldrör (pipor), mantlar och lådor till ovanstående vapen.

KS2. Eldrörsvapen med kaliber �0� 20 mm m. m.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)