SFS 2011:573 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

110573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 och 4 §§ vapenförord-

ningen (1996:70) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition gäller 2

kap. 1, 3�6 och 8�11 §§ samt 3 kap. 1 § första stycket, 2�4, 7 och 8 §§. Av-
ser tillståndet vapen eller ammunition som tillfälligt ska användas vid jakt
eller tävling här i landet, får de förutsättningar som motsvarar dem som
anges i 2 kap. 3 och 5 §§ visas genom intyg från den som anordnar jakten el-
ler tävlingen.

Om införseln innefattar transitering, ska Rikspolisstyrelsen före införseln

vidarebefordra uppgifterna i tillståndet till en behörig myndighet i transite-
ringsländerna.

6 kap.

1 §

Tillstånd krävs för att föra över skjutvapen som omfattas av bilagan till

denna förordning från Sverige till ett annat land inom Europeiska unionen.

Ansökan om tillstånd till överföring ska göras hos polismyndigheten. Den

ska göras skriftligen på formulär som fastställs av Rikspolisstyrelsen och
innehålla de uppgifter som anges på detta.

Om det krävs tillstånd till införsel av vapnet i det land dit vapnet ska föras

över, ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar utförseln transite-
ring ska, i de fall det krävs, tillstånd från transiteringsländerna bifogas ansö-
kan.

2 §

Vid prövning av en ansökan enligt 1 § ska polismyndigheten kontrol-

lera att nödvändigt tillstånd till införsel och transitering av vapnet finns och
att överföringen uppfyller godtagbara krav på säkerhet.

Beviljas tillstånd till överföring ska i förekommande fall införseltillstånd

från mottagarlandet och transiteringstillstånd från transiteringsländerna bifo-
gas beslutet. En kopia av beslutet ska omedelbart sändas till Rikspolisstyrel-
sen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-
ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

SFS 2011:573

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:573

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Rikspolisstyrelsen ska senast vid överföringen vidarebefordra uppgifterna

i beslutet till en behörig myndighet i det land dit vapnet ska föras och i före-
kommande fall i transiteringsländerna.

4 §

Den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen får beviljas gene-

rellt tillstånd att föra över sådana vapen som omfattas av handelstillståndet från
Sverige till en vapenhandlare som är bosatt i ett annat land inom Europeiska
unionen. Ett sådant tillstånd får beviljas för en tid av högst tre år åt gången.

Vid överföring av skjutvapen med stöd av tillstånd enligt första stycket

ska avsändaren senast fjorton dagar före överföringen lämna upplysningar
till Rikspolisstyrelsen om

a) namn och adress på den som säljer eller överlåter skjutvapnet och på

den som köper eller förvärvar det eller i förekommande fall ägaren,

b) den adress som skjutvapnet ska transporteras till,
c) antalet skjutvapen som ska transporteras, och
d) uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet.

Rikspolisstyrelsen ska omedelbart vidarebefordra uppgifterna till Tullver-
ket, en behörig myndighet i destinationslandet och i förekommande fall i
transiteringsländerna.

Bilaga

För tillämpningen av vissa bestämmelser i vapenförordningen (1996:70)
delas skjutvapen och ammunition in i kategorier enligt följande.

Undantag

Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer med be-
skrivningen i dessa men som

a) har gjorts varaktigt obrukbara genom åtgärder som har godkänts av po-

lismyndigheten och som medför att skjutvapnets slutstycke, patronläge och
pipa har gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller
ändra för någon som helst återanvändning av skjutvapnet,

b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske

eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i
ett sådant syfte,
c) betraktas som antika vapen eller reproduktioner av sådana, om dessa inte
har inkluderats i de föregående kategorierna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)