SFS 2011:575 Förordning om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare

110575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1035) om
utbildning på forskarnivå för förskollärare;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1035) om utbild-

ning på forskarnivå för förskollärare

dels att rubriken till förordningen samt 1, 2 och 4 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast

före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare och
förskollärare

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på forskar-

nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda lärare
och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de
inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå
en licentiatexamen.

2 §

Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kun-

skapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskar-
nivå i skolan och förskolan.

Utbildningen ska för lärare avse ett ämne som helt eller i huvudsak mot-

svarar ett undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik.

Utbildningen ska för förskollärare avse sådana ämnesområden som med-

för en förstärkning av förskollärarnas kunskaper och kompetens inom barns
lärande och utveckling, särskilt barns språkliga och matematiska utveckling.

4 §

1

För behörighet till utbildning gäller

1. krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt

7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100),

2. den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit,
3. krav på att sökanden ska vara anställd tills vidare som lärare eller för-

skollärare hos en sådan huvudman som avses i 2 § förordningen (2009:1036)
om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, och

1 Senaste lydelse 2010:1875.

SFS 2011:575

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:575

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4. krav på att sökanden har en examen som lärare eller förskollärare, mot-

svarande äldre examen, ett behörighetsbevis eller legitimation för yrket.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från behörighets-

kraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl.

Antagning

4 a §

Antagning till utbildningen får göras senast den 30 juni 2012.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. En förskollärare som är anställd för viss tid och som före den 1 juli

2011 har påbörjat en utbildning enligt denna förordning i dess äldre lydelse
får trots kravet på en anställning tills vidare i 4 § första stycket 3 slutföra
utbildningen.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)