SFS 2011:576 Förordning om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

110576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1036) om
statsbidrag för utbildning på forskarnivå för
förskollärare;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2009:1036) om

statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare samt 1�4, 7 och
8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för
lärare och förskollärare

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbild-

ning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare
och förskollärare.

2 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel,

lämnas till den som är huvudman

1. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och
2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

statsbidrag för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

3 §

2

Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare och förskollärare

som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare,
2. deltar i utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på

forskarnivå för lärare och förskollärare eller motsvarande utbildning som
anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och

3. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som lärare eller förskol-

lärare hos huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av
en heltidstjänstgöring.

Kravet i första stycket 3 gäller inte om en lärare eller en förskollärare är

ledig på grund av sjukdom, ledig för tjänstgöring inom totalförsvaret eller
för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisa-
tioner eller är föräldraledig.

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2010:1876.

SFS 2011:576

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:576

4 §

Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar lära-

rens eller förskollärarens lön för den tid då läraren eller förskolläraren deltar
i utbildningen.

7 §

Statsbidrag betalas ut efter rekvisition en gång per termin för den

utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses bli genomförd under termi-
nen.

8 §

En huvudman är återbetalningsskyldig, om

1. en lärare eller en förskollärare som statsbidrag har lämnats för avbryter

utbildningen,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får Kammar-

kollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Statsbidrag får lämnas enligt äldre bestämmelser för en person som är

anställd som förskollärare och som före den 1 juli 2011 har påbörjat sin
utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för
lärare och förskollärare i dess lydelse den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)