SFS 2011:577 Förordning om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

110577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:501) om
erkännande och verkställighet inom Europeiska
unionen av frysningsbeslut;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:501) om erkännan-

de och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

dels att 2 kap. 1 och 4 §§ samt 3 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 §

�&klagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett frysnings-

beslut som syftar till att säkerställa verkställighet av ett svenskt beslut om
förverkande översänds till en annan medlemsstat. Om det är fara i dröjsmål,
får åklagaren översända frysningsbeslutet utan att Kronofogdemyndigheten
har underrättats. Underrättelse ska då i stället ske efter det att frysnings-
beslutet har översänts.

4 §

En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i

brottmål om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett frys-
ningsbeslut eller en ansökan enligt lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom om verkställighet utomlands av förverkandebeslut som avser
egendom som omfattas av ett frysningsbeslut ska göras i anslutning till eller
så snart som möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över till en an-

nan medlemsstat inom Europeiska unionen för verkställighet enligt lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen.

En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om frysnings-

beslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet har översänts till.

4 a §

�&klagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när

ett beslut om förverkande som avser egendom som omfattas av ett frysnings-
beslut har meddelats.

SFS 2011:577

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:577

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3 kap.

15 §

När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 § första stycket

lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unio-
nen av frysningsbeslut har kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riks-
åklagaren, ska Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den
domstol som enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har fastställt åklaga-
rens verkställbarhetsförklaring. Om beslutet om förverkande har kommit in
till Kronofogdemyndigheten, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den
åklagare som har meddelat verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § la-
gen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen
av frysningsbeslut.

Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning enligt 9 och

35 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom, får en underrättelse som avses i första stycket i stället ske i
samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses i första
stycket ska överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)