SFS 2011:578 Förordning om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

110578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen

(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen.

2 §

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som

i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverk-
ande inom Europeiska unionen.

3 §

All kommunikation i samband med erkännande och verkställighet av

ett beslut om förverkande i Sverige eller i en annan medlemsstat ska ske
mellan Kronofogdemyndigheten och den behöriga myndigheten i den andra
staten.

Om den andra medlemsstaten har utsett en centralmyndighet, ska kommu-

nikationen ske via centralmyndigheten, om inte centralmyndigheten eller
den behöriga myndigheten anger något annat.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt beslut om
förverkande

�versändande av ett beslut om förverkande

1 §

Ett beslut om förverkande som Kronofogdemyndigheten sänder över

till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska
åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambe-
slut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande
på beslut om förverkande

1. Kronofogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra medlems-

statens språk eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar.

1 EUT L 328, 24.11.2006, s. 59 (Celex 32006F0783).

SFS 2011:578

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:578

2 §

Beslutet om förverkande och intyget ska sändas över genom post eller

bud.

Kronofogdemyndigheten får dock efter överenskommelse med den behö-

riga myndigheten i den andra medlemsstaten sända över beslutet om förver-
kande och intyget genom telefax, elektronisk post eller på annat sätt.

Underrättelser m.m.

3 §

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta den behöriga myndig-

heten i den andra medlemsstaten, om

1. beslutet om förverkande delvis har verkställts i Sverige eller i en annan

stat samt vad som återstår att verkställa enligt beslutet,

2. det finns risk för att det sammanlagda värdet av det som verkställs kan

komma att överstiga det belopp som anges i beslutet om förverkande, eller

3. beslutet om förverkande inte längre får verkställas.
I samband med att en underrättelse lämnas enligt första stycket 3, ska

Kronofogdemyndigheten återkalla begäran om verkställighet av beslutet om
förverkande.

4 §

Kronofogdemyndigheten får göra en framställning hos den andra med-

lemsstaten om att få del av värdet av det som har förverkats, utöver vad som
följer av artikel 16.1 och 16.2 a i rådets rambeslut 2006/783/RIF om tillämp-
ning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande, om
beslutet om förverkande avser ett betydande värde och det finns skäl för att
göra en sådan framställning.

Innan en sådan framställning görs, ska Kronofogdemyndigheten upplysa

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om det.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt
beslut om förverkande

Mottagande av ett beslut om förverkande

1 §

Om ett beslut om förverkande har sänts till en myndighet som inte är

behörig att erkänna och verkställa beslutet enligt lagen (2011:423) om er-
kännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska uni-
onen, ska den myndigheten vidarebefordra beslutet till Kronofogde-
myndigheten. Kronofogdemyndigheten ska i så fall underrätta den andra sta-
tens behöriga myndighet om detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om erkännande

och verkställighet av beslut om förverkande.

Samråd

2 § Om ett beslut om förverkande rör en gärning på tryckfrihetsförord-
ningens eller yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska Kronofogdemyndig-
heten samråda med och vid behov inhämta yttrande från Justitiekanslern.

3 § Kronofogdemyndigheten ska samråda med den behöriga myndigheten
i den andra medlemsstaten innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut

background image

3

SFS 2011:578

om att ett beslut om förverkande inte är verkställbart i Sverige. Detsamma
gäller innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om att upphäva en
verkställbarhetsförklaring enligt 3 kap. 15 § första stycket 1 lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen.

Om Kronofogdemyndigheten har getts tillfälle att yttra sig enligt 3 kap.

16 § första stycket lagen om erkännande och verkställighet av beslut om för-
verkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndigheten samråda
med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Sådant samråd
behöver dock inte ske om det är uppenbart obehövligt.

4 §

Kronofogdemyndigheten ska, om det inte är obehövligt, samråda med

�&klagarmyndigheten i syfte att utreda om det finns skäl för att besluta om
uppskov enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 lagen (2011:423) om erkännande
och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

5 §

Kronofogdemyndigheten ska samråda med den behöriga myndigheten

i den andra medlemsstaten om det visar sig att beslutet om förverkande helt
eller delvis har verkställts i någon annan stat.

6 §

Om ett beslut om förverkande avser en betalningsskyldighet och Kro-

nofogdemyndigheten med stöd av 3

kap. 17 § tredje stycket lagen

(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen avser att lämna över annan egendom än pengar till
den andra medlemsstaten, ska Kronofogdemyndigheten samråda med den
behöriga myndigheten i den andra staten om detta.

Underrättelser

7 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta den behöriga myndigheten i

den andra medlemsstaten om att verkställighet av ett beslut om förverkande
inte får ske genom frihetsberövande eller någon annan åtgärd som ersätter ett
förverkande, om det av intyget som åtföljer beslutet eller på annat sätt fram-
går att den andra myndigheten har medgett en sådan verkställighet.

8 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta den behöriga myndigheten i

den andra medlemsstaten, om

1. erkännande och verkställighet har vägrats,
2. det finns risk för att det sammanlagda värdet av det som verkställs kan

komma att överstiga det belopp som anges i beslutet om förverkande,

3. uppskov har meddelats och hur långt uppskovet förväntas bli,
4. ett meddelat uppskov har upphört,
5. Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring har överklagats

eller rättens beslut i frågan har överklagats,

6. beslut angående verkställigheten har överklagats enligt utsöknings-

balkens bestämmelser,

7. en verkställbarhetsförklaring har upphävts, eller
8. ett beslut om förverkande har verkställts samt hur influtna medel ska

fördelas mellan staterna.

background image

4

SFS 2011:578

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

9 §

Om ett beslut om förverkande avser egendom som är föremål för verk-

ställighet enligt lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut, ska Kronofogdemyndigheten under-
rätta såväl den åklagare som har meddelat en verkställbarhetsförklaring en-
ligt den lagen som den domstol som har fastställt förklaringen. Underrättelse
ska lämnas så fort Kronofogdemyndigheten har meddelat en verkställbar-
hetsförklaring enligt 3 kap. 8 § lagen (2011:423) om erkännande och verk-
ställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

�vriga bestämmelser

10 §

När en verkställbarhetsförklaring har meddelats, ska beslutet om för-

verkande verkställas skyndsamt.

11 §

Kronofogdemyndigheten ska med eget yttrande överlämna hand-

lingarna i ärendet till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om

1. den andra medlemsstaten har begärt att få del av värdet av det som har

förverkats, utöver vad som följer av 3 kap. 18 § första stycket lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen, eller

2. det finns skäl att återkräva kostnader för verkställigheten av beslutet om

förverkande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)