SFS 2011:526 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

110526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

1

Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov

inför Trafikverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasie-

skolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet.

7 §

Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får

genomföras stegvis under utbildningens gång.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:159.

SFS 2011:526

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011