SFS 2011:542 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

110542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1997:836) om arbetslöshets-

kassor ska ha följande lydelse.

5 §

1

En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om en person som
får ersättning. Uppgift ska lämnas om

1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i fö-

rekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som personen
tillhör,

2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
5. antalet dagar med ersättning och karens,
6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetal-

ningstillfället, och

7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.
En arbetslöshetskassa ska för en person som för första gången kvalificerat

sig för rätt till ersättning lämna uppgift om huruvida detta skett med stöd av
12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Uppgift ska också lämnas

1. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
2. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
3. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad

ersättning och uppgift om ersättningens storlek,

4. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersätt-

ningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny er-
sättningsperiod,

5. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisyss-

lan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och

1 Senaste lydelse 2008:59.

SFS 2011:542

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:542

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersätt-

ning lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)