SFS 2011:558 Förordning om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

110558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:279) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:279) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

13 §

1

Myndigheten för yrkeshögskolan får av en utbildningsanordnare som

bedriver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ta ut
avgifter för

1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med

2 400 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med
23 000 kronor per ärende.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2011:558

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011