SFS 2011:574 Förordning om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

110574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:527) om
uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller
utförsel av skjutvapen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:527) om uppgiftsskyl-

dighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen ska ha följande
lydelse.

3 §

Uppgiftsskyldigheten avser

1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt

att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det
har förts in till Sverige och året för införseln,

2. vapentypen,
3. införsel- eller utförselorten,
4. datum för införseln eller utförseln, och
5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillstån-

det eller annat motsvarande tillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2011:574

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011