SFS 2011:579 Lag om leksakers säkerhet

110579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om leksakers säkerhet;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och syfte

1 §

Denna lag syftar till att skydda barns hälsa och säkerhet genom

bestämmelser om krav på leksaker och hur de ska tillhandahållas.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Lagen tillämpas på leksaker som tillhandahålls på marknaden och i

offentlig verksamhet.

Vad som sägs i denna lag om ekonomiska aktörer gäller också den som

tillhandahåller leksaker i offentlig verksamhet.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde när det gäller
vissa leksaker eller vissa varor som kan uppfattas som leksaker.

Definitioner

4 §

I denna lag betyder

1. leksak: en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn

under 14 år att leka med,

2. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en leksak för distri-

bution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med
kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

3. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en

leksak på unionsmarknaden,

4. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en leksak

eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och saluför denna leksak, i
eget namn eller under eget varumärke,

1 Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om lek-
sakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1, Celex 32009L0048).

SFS 2011:579

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:579

5. tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är eta-

blerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har
rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

6. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen

och släpper ut en leksak från ett tredjeland på unionsmarknaden,

7. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver

tillverkaren eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden,

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, importören, tillverkarens representant

och distributören,

9. harmoniserad standard: en standard som, på grundval av en begäran

från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfa-
rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter

3, antagits av ett euro-

peiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till det direktivet,

10. ackreditering: den betydelse som anges i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

4,

11. bedömning av överensstämmelse: en process där det visas huruvida

specificerade krav avseende en leksak har uppfyllts,

12. återkallelse: varje åtgärd för att dra tillbaka en leksak som redan till-

handahålls slutanvändaren,

13. tillbakadragande: varje åtgärd för att förhindra att en leksak i leve-

ranskedjan tillhandahålls på marknaden,

14. marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som

vidtas av myndigheterna för att se till att leksakerna överensstämmer med de
tillämpliga krav som fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonise-
ring, och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av all-
mänintresset, och

15. CE-märkning: en märkning genom vilken tillverkaren visar att leksa-

ken överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad uni-
onslagstiftning som föreskriver om märkning.

�vertagande och överlåtelse av tillverkarens skyldigheter

5 §

Om en importör eller en distributör tillhandahåller en leksak på mark-

naden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en leksak som re-
dan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de
tilllämpliga kraven kan påverkas, övertar importören eller distributören till-
verkarens skyldigheter enligt denna lag.

6 §

En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant som ska

utföra de uppgifter som ska anges i fullmakten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som ska ställas på en fullmakts innehåll enligt första
stycket.

3 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37 (Celex 31998L0034).

4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

background image

3

SFS 2011:579

Krav på leksaker

Allmänna krav

7 §

Leksaker får endast tillhandahållas på marknaden och i offentlig verk-

samhet om de uppfyller kraven i 9, 10, 12, 14 och 15 §§ och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

8 §

En leksak får visas och användas på mässor och utställningar även om

den inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller i de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen. Detta gäller dock bara under förut-
sättning att det tydligt anges att leksaken inte överensstämmer med kraven
och att den inte kommer att tillhandahållas inom Europeiska unionen förrän
den uppfyller kraven.

Säkerhetskrav

9 §

En leksak får inte innebära någon risk för någon persons hälsa eller sä-

kerhet när den används på avsett eller förutsebart sätt med hänsyn till barns
beteende. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till förmågan hos barn och, i
förekommande fall, dem som har uppsikt över barn att hantera leksaken.
Detta gäller särskilt för leksaker som är avsedda för barn i en viss angiven
åldersgrupp.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker.

Säkerhetskraven enligt första och andra styckena ska uppfyllas under hela

den tid leksaken normalt sett kan förväntas användas.

10 §

En tillverkare ska förse leksaken eller leksakens förpackning samt,

om det är lämpligt, bruksanvisningen som medföljer leksaken med varningar
och informationstexter om de inbyggda faror och skaderisker som använd-
ningen av leksaken kan medföra och om hur dessa kan undvikas. Varningar
och informationstexter ska i förekommande fall innehålla upplysning om

1. krav på användarnas lägsta eller högsta ålder,
2. krav på användarnas förmåga,
3. krav på användarnas högsta eller lägsta vikt,
4. att leksaken endast ska användas under tillsyn av vuxen, samt
5. försiktighetsåtgärder vid användning för vissa kategorier av leksaker.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om innehållet i varningar och informationstexter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om placeringen och utformningen i övrigt av varningar och
informationstexter.

Presumtion om överensstämmelse med säkerhetskraven

11 §

En leksak som överensstämmer med en harmoniserad standard, som

Europeiska kommissionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella
tidning, ska förutsättas uppfylla de säkerhetskrav som ställs i 9 och 10 §§
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser i
den utsträckning kraven omfattas av standarden.

background image

4

SFS 2011:579

Bedömning av överensstämmelse

12 §

Innan en leksak släpps ut på marknaden ska tillverkaren utföra eller

låta utföra en bedömning av om leksaken överensstämmer med säkerhets-
kraven enligt 9 och 10 §§ och de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till dessa bestämmelser. Tillverkaren ska i samband med det utarbeta teknisk
dokumentation till grund för bedömningen om överensstämmelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förfarandet för bedömning av leksakers överensstämmelse.

Anmälda organ

13 §

Organ som ska anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kon-

troll för att utföra bedömning av överensstämmelse av leksaker genom EG-
typkontroll (anmälda organ) ska vara ackrediterade för uppgiften enligt för-
ordning (EG) nr 765/2008.

Ett sådant organ får utföra bedömning av överensstämmelse av leksaker

genom EG-typkontroll endast om Europeiska kommissionen eller någon
medlemsstat i Europeiska unionen inte har anmält invändningar inom två
veckor efter det att anmälan enligt första stycket har skett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om sådana organs skyldigheter i samband med bedömning av
överensstämmelse.

EG-försäkran om överensstämmelse

14 §

Om en sådan bedömning av överensstämmelse som avses i 12 § inne-

bär att leksaken uppfyller säkerhetskraven, ska tillverkaren upprätta en EG-
försäkran om överensstämmelse. Tillverkaren ansvarar därmed för att leksa-
ken överensstämmer med säkerhetskraven.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker.

CE-märkning

15 §

En tillverkare ska förse leksaken med CE-märkning innan den släpps

ut på marknaden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i förordning (EG) nr 765/2008.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om CE-märkning av leksaker.

Dokumentation

16 §

En tillverkare ska bevara EG-försäkran om överensstämmelse och

den tekniska dokumentation som ligger till grund för bedömningen av över-
ensstämmelse i tio år från det att leksaken släpptes ut på marknaden.

Om en marknadskontrollmyndighet enligt 24 § eller i en annan medlems-

stat inom Europeiska unionen begär det och anför skäl för sin begäran, ska
tillverkaren tillhandahålla myndigheten den tekniska dokumentationen, eller
en översättning av den. Handlingarna ska tillhandahållas inom 30 dagar el-

background image

5

SFS 2011:579

ler, om det är berättigat på grund av en allvarlig och omedelbar risk, den kor-
tare tid som myndigheten bestämt.

En importör ska under den tid som anges i första stycket för en marknads-

kontrollmyndighet som avses i andra stycket kunna uppvisa en EG-försäkran
om överensstämmelse och på begäran se till att myndigheten får tillgång till
den tekniska dokumentationen.

17 §

Om tillverkaren inte har upprättat den tekniska dokumentationen i en-

lighet med 12 § eller föreskrifter som meddelats i anslutning till 12 § eller
inte tillhandahåller den tekniska dokumentationen i enlighet med 16 § andra
stycket, får en marknadskontrollmyndighet enligt 24 § eller i en annan med-
lemsstat inom Europeiska unionen begära att tillverkaren på egen bekostnad
låter ett organ som avses i 13 § inom en viss angiven tid utföra en provning
av leksakens överensstämmelse med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ och
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

Spårbarhet

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om ekonomiska aktörers skyldigheter i fråga om

1. information som ska följa med leksaken och som avser uppgifter
a) för identifiering av leksaken, och
b) om tillverkaren och importören, och
2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till leksaker som de

tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande åtgärder och samarbete

19 §

En tillverkare ska se till att det finns rutiner som säkerställer att alla

tillverkade leksaker överensstämmer med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.
En importör respektive en distributör ska, så länge de ansvarar för en leksak,
se till att det finns rutiner för lagring och transport som säkerställer att lek-
saken fortsätter att överensstämma med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

En tillverkare respektive en importör ska bedriva ett skadeförebyggande

arbete i syfte att få kännedom om skaderisker hos leksaker som de har till-
handahållit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter enligt andra
stycket.

20 §

En importör som avser att tillhandahålla en leksak ska informera till-

verkaren och den eller de myndigheter som avses i 24 § om det finns anled-
ning att anta att leksaken utgör en sådan risk som avses i 9 §.

Första stycket gäller även en distributör som avser att tillhandahålla en

leksak. Denne ska i tillämpliga fall även informera importören som har leve-
rerat leksaken.

background image

6

SFS 2011:579

Skyldigheter vid bristande överensstämmelse

21 §

En tillverkare eller en importör som har anledning att anta att en lek-

sak som denne har tillhandahållit inte överensstämmer med de krav som
föreskrivs i denna lag eller i föreskrifter meddelade i anslutning till lagen,
ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få leksaken att överens-
stämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla leksa-
ken från marknaden.

Ett tillbakadragande eller en återkallelse av leksaken ska ha det innehåll

som anges i 15�18 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Vad som där sägs
om återkallelse från distributör ska dock i stället avse tillbakadragande enligt
denna lag.

22 §

En distributör som har anledning att anta att en leksak som denne har

tillhandahållit inte överensstämmer med de krav som föreskrivs i denna lag
eller i föreskrifter meddelade i anslutning till lagen, ska försäkra sig om att
tillverkaren eller importören fullgör sina skyldigheter enligt 21 §. En distri-
butör ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet omedelbart vidta de
åtgärder som krävs för att dra tillbaka eller återkalla leksaken från markna-
den.

23 §

En ekonomisk aktör som har anledning att anta att en leksak som

denne har tillhandahållit utgör en sådan risk som avses i 9 § ska omedelbart
underrätta behöriga marknadskontrollmyndigheter i de medlemsstater inom
Europeiska unionen där aktören har tillhandahållit leksaken. Aktören ska i
underrättelsen lämna detaljerade upplysningar om risken och om vilka åtgär-
der som har vidtagits.

Marknadskontroll

Marknadskontrollmyndigheter

24 §

Marknadskontrollen ska utövas av den eller de myndigheter som re-

geringen bestämmer. Bestämmelser om marknadskontroll finns i artiklarna
15�29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Hjälp av polismyndighet

25 §

På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt artikel
19 i förordning (EG) nr 765/2008 om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Skyldigheter för anmälda organ

26 §

På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska ett sådant organ

som avses i 13 §

background image

7

SFS 2011:579

1. lämna uppgifter om EG-typintyg som utfärdats, återkallats eller väg-

rats,

2. tillhandahålla provningsrapporter och teknisk dokumentation,
3. dra tillbaka EG-typintyg för leksaker som inte överensstämmer med

säkerhetskraven, och

4. göra en översyn av ett EG-typintyg om myndigheten bedömer att det är

nödvändigt.

Förelägganden och förbud

27 §

En marknadskontrollmyndighet får meddela de förelägganden och

förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

28 §

Ett föreläggande eller förbud enligt 27 § eller ett beslut om åtgärd

enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska förenas med vite, om det
inte av särskilda skäl är obehövligt.

Omedelbar verkställbarhet

29 §

En marknadskontrollmyndighet får bestämma att dess beslut enligt

27 § och enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska gälla omedel-
bart.

Ekonomisk ersättning

30 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en ekonomisk aktör ska

1. ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning

och undersökning av prov, om leksaken vid kontrollen inte uppfyller säker-
hetskraven på leksaker enligt 9 och 10 §§ och de föreskrifter som har med-
delats i anslutning till dessa bestämmelser, och

2. få ersättning från marknadskontrollmyndigheten för varuprover och lik-

nande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt

31 §

Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskon-

troll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått
veta om någons affärs- eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Sanktionsavgift

32 §

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den

ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 7, 8, 16 § första

background image

8

SFS 2011:579

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

stycket, 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller mot föreskrifter som har meddelats i
anslutning till 18 eller 19 §.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud

eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39�43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

�verklagande

33 §

En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 27 § får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag av en marknads-
kontrollmyndighet får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2011, då lagen (1992:1327) om lek-

sakers säkerhet ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om leksaker som har

släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.

3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt den upphävda

lagen ska fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BIRGITTA OHLSSON
(Justitiedepartementet)