SFS 2011:581 Förordning om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

110581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:477) om utbildning i

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 §

1

Om antalet platser inom en utbildning är färre än antalet behöriga sö-

kande, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göra ett urval. Vid
urvalet ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från

högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) och
särskilda skäl användas. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras
genom prov, intervjuer eller lottning. Urval genom prov eller intervjuer får
dock inte göras efter det att lottning har använts.

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1020.

SFS 2011:581

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011