SFS 2011:582 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

110582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att pröva frågor

som avses i 8 kap. 1�12 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso-

och sjukvården inklusive tandvården.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

3 §

Bestämmelser om nämndens sammansättning och om vem som utser

ledamöterna i nämnden finns i 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Organisation

4 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

myndigheten.

�rendenas handläggning

5 §

Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handlägg-

ningen i övrigt av ärenden i nämnden finns i 9 kap. 3�16 §§ patientsäker-
hetslagen (2010:659).

�&rlig redogörelse

6 §

Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse

till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt om
kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska
förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna en sam-
manställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalen-
derår.

SFS 2011:582

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:582

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Anställningar och uppdrag

7 §

Av nämndens ledamöter utses

1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt

företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska ett tillräckligt

antal ledamöter och ersättare ändå utses.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska
upphöra att gälla.

2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till myndigheten

från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket den upphävda förordningen
i dess lydelse enligt SFS 2007:1019.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)