SFS 2011:583 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

110583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

11 §

1

Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd,
5. Resegarantinämnden,
6. Arvsfondsdelegationen, och
7. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Alkoholsortimentsnämnden,
2. Kärnavfallsfonden,
3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, och
4. Nämnden mot diskriminering.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1870.

SFS 2011:583

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011