SFS 2011:584 Lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden

110584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om
utbyte av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sveriges regering och Furstendömet Liechtensteins regering undertecknade
den 17 december 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på
engelska och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsperioder som börjar den

1 januari 2011 eller senare.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:81, bet. 2010/11:SkU32, rskr. 2010/11:242.

SFS 2011:584

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:584

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE PRINCI-
PALITY OF LIECHTENSTEIN
FOR THE EXCHANGE OF IN-
FORMATION RELATING TO
TAX MATTERS

AVTAL MELLAN KONUNGARI-
KET SVERIGES REGERING OCH
FURSTEND�MET LIECHTEN-
STEINS REGERING OM UT-
BYTE AV UPPLYSNINGAR I
SKATTE�RENDEN

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Principality of Liechtenstein,
hereinafter referred to as �Sthe Con-
tracting Parties⬝, �

whereas the Contracting Parties

recognise that the well-developed
economic ties between the parties
call for further cooperation;

whereas the Contracting Parties

wish to strengthen the ability of
both parties to enforce their respec-
tive tax laws; and

whereas the Contracting Parties

wish to establish the terms and con-
ditions governing the exchange of
information relating to tax matters �

have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Furstendömet Liechtensteins
regering (⬝de avtalsslutande par-
terna⬝),

då de avtalsslutande parterna er-

känner att de väl utvecklade ekono-
miska förbindelserna dem emellan
påkallar ytterligare samarbete,

då de avtalsslutande parterna öns-

kar stärka båda parternas möjlighet
att verkställa deras respektive skat-
telagstiftning,

då de avtalsslutande parterna öns-

kar fastställa villkoren och förutsätt-
ningarna för utbyte av upplysningar
i skatteärenden,

har kommit överens om följande:

Article 1

Artikel 1

Object and scope of the Agreement

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall provide
assistance through exchange of in-
formation that is foreseeably rele-
vant to the administration and en-
forcement of the domestic laws of
the Contracting Parties concerning
taxes covered by this Agreement.
Such information shall include in-
formation that is foreseeably rele-
vant to the determination, assess-
ment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax
claims, or the investigation or pros-
ecution of tax matters. Informa-
tion shall be exchanged in accor-

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning ge-
nom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid admi-
nistration och verkställighet av de
avtalsslutande parternas interna lag-
stiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplys-
ningar inbegriper upplysningar som
kan antas vara relevanta för faststäl-
lande, taxering och uppbörd av så-
dana skatter, för indrivning och an-
dra exekutiva åtgärder beträffande
skattefordringar eller för utredning
eller åtal i skatteärenden. Upplys-

background image

3

SFS 2011:584

dance with the provisions of this
Agreement and shall be treated as
confidential in the manner provided
in Article 8. The rights and safe-
guards secured to persons by the
laws or administrative practice of
the requested Party remain applica-
ble to the extent that they do not un-
duly prevent or delay effective ex-
change of information.

ningarna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska
hållas hemliga på sätt som anges i
artikel 8. De rättigheter som till-
kommer personer enligt den anmo-
dade partens lagstiftning eller admi-
nistrativa praxis förblir tillämpliga i
den utsträckning de inte otillbörligt
hindrar eller fördröjer ett effektivt
utbyte av upplysningar.

2. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of the rules on mutual legal
assistance in criminal matters.

2. Detta avtal ska inte påverka

tillämpningen i de avtalsslutande
parterna av bestämmelserna om öm-
sesidig rättslig hjälp i brottmål.

Article 2

Artikel 2

Jurisdiction

Jurisdiktion

A requested Party is not obligated

to provide information which is nei-
ther held by its authorities nor in the
possession or control of persons
who are within its territorial juris-
diction.

Den anmodade parten är inte

skyldig att lämna upplysningar som
varken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Article 3

Artikel 3

Taxes covered

Skatter som omfattas

1. This Agreement shall apply to

taxes of every kind and description
imposed in the Contracting Parties.

1. Detta avtal ska tillämpas på skat-

ter av varje slag och beskaffenhet som
tas ut i de avtalsslutande parterna.

2. This Agreement shall also ap-

ply to any identical or substantially
similar taxes imposed after the date
of signature of the Agreement in ad-
dition to or in place of the existing
taxes. The competent authorities of
the Contracting Parties shall notify
each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures
covered by the Agreement.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknan-
det av avtalet tas ut vid sidan av el-
ler i stället för de för närvarande ut-
gående skatterna. De behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande par-
terna ska meddela varandra om de
väsentliga ändringar som gjorts rö-
rande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av avtalet.

background image

4

SFS 2011:584

Article 4

Artikel 4

Definitions

Definitioner

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följan-
de uttryck nedan angiven betydelse:

a) the term �SContracting Party⬝

means Sweden or Liechtenstein as
the context requires;

a) ⬝avtalsslutande part⬝ avser

Sverige eller Liechtenstein beroende
på sammanhanget,

b) the term �SLiechtenstein⬝

means the Principality of Liechten-
stein, and, when used in a geograph-
ical sense, the area in which the tax
laws of the Principality of Liechten-
stein apply;

b) ⬝Liechtenstein⬝ avser Fursten-

dömet Liechtenstein, och, när ut-
trycket används i geografisk bety-
delse, det område inom vilket Fur-
stendömet Liechtensteins skattelag-
stiftning är gällande,

c) the term ⬝Sweden�S means the

Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, in-
cludes the national territory, the ter-
ritorial sea of Sweden as well as
other maritime areas over which
Sweden in accordance with interna-
tional law exercises sovereign rights
or jurisdiction;

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territori-
alvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller juris-
diktion,

d) the term ⬝competent authority�S

means:

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser

(i) in Liechtenstein, the Govern-

ment of the Principality of Liechten-
stein or its authorised representative;

1) i Liechtenstein, Furstendömet

Liechtensteins regering eller dess
befullmäktigade ombud,

(ii) in Sweden, the Minister of Fi-

nance, his authorised representative
or the authority which is designated
as a competent authority for the pur-
poses of this Agreement;

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

e) ⬝person⬝ inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan personsam-
manslutning,

f) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

f) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) the term �Spublicly traded com-

pany⬝ means any company whose
principal class of shares is listed on
a recognised stock exchange pro-
vided its listed shares can be readily
purchased or sold by the public.
Shares can be purchased or sold �Sby
the public⬝ if the purchase or sale of

g) ⬝bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning⬝ avser ett bo-
lag vars viktigaste aktieslag är note-
rat på en erkänd aktiebörs under för-
utsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
⬝av allmänheten⬝ om köp eller för-

background image

5

SFS 2011:584

shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of in-
vestors;

säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) the term �Sprincipal class of

shares⬝ means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

h) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) the term �Srecognised stock ex-

change⬝ means any stock exchange
agreed upon by the competent au-
thorities of the Contracting Parties;

i) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan

börs som de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

j) the term �Scollective investment

fund or scheme⬝ means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term �Spublic collec-
tive investment fund or scheme⬝
means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily pur-
chased, sold or redeemed �Sby the
public⬝ if the purchase, sale or re-
demption is not implicitly or explic-
itly restricted to a limited group of
investors;

j) ⬝kollektiv investeringsfond eller

kollektivt investeringssystem⬝ avser
alla åtaganden för kollektiva investe-
ringar oavsett juridisk form. ⬝Publik
kollektiv investeringsfond eller pu-
blikt kollektivt investeringssystem⬝
avser varje kollektiv investeringsfond
eller kollektivt investeringssystem
vars andelar, aktier eller andra rättig-
heter fritt kan köpas, säljas eller lösas
in av allmänheten. Andelar, aktier el-
ler andra rättigheter i fonden eller sys-
temet kan fritt köpas, säljas eller lösas
in ⬝av allmänheten⬝ om köp, försälj-
ning eller inlösen inte underförstått el-
ler uttryckligen begränsats till en av-
gränsad krets av investerare,

k) the term �Stax⬝ means any tax

to which the Agreement applies;

k) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) the term �Sapplicant Party⬝

means the Contracting Party re-
questing information;

l) ⬝anmodande part⬝ avser den

avtalsslutande part som begär upp-
lysningar,

m) the term �Srequested Party⬝

means the Contracting Party re-
quested to provide information;

m) ⬝anmodad part⬝ avser den av-

talsslutande part som har anmodats
att lämna upplysningar,

n) the term �Sinformation gather-

ing measures⬝ means laws and ad-
ministrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested in-
formation;

n) ⬝åtgärder för att inhämta upp-

lysningar⬝ avser lagstiftning och ad-
ministrativa åtgärder eller domstols-
åtgärder vilka möjliggör för en av-
talsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) the term �Sinformation⬝ means

any fact, statement or record in any
form whatever.

o) ⬝upplysningar⬝ avser varje fak-

tauppgift, meddelande, handling el-
ler annan dokumentation oavsett
form.

background image

6

SFS 2011:584

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not
defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time
under the law of that Party, any mea-
ning under the applicable tax laws of
that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws
of that Party.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig
skattelagstiftning i denna part äger
företräde framför den betydelse som
uttrycket har enligt annan lagstift-
ning i denna part.

Article 5

Artikel 5

Exchange of information upon
request

Utbyte av upplysningar på begäran

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request of the applicant Party infor-
mation for the purposes referred to
in Article 1. Such information shall
be exchanged without regard to
whether the conduct being investi-
gated would constitute a crime un-
der the laws of the requested Party if
such conduct occurred in the re-
quested Party.

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begä-
ran av den anmodande parten lämna
upplysningar för de ändamål som
anges i artikel 1. Sådana upplys-
ningar ska utbytas utan avseende på
om det handlande som är föremål
för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens
lagstiftning om ett sådant handlande
utförts i den anmodade parten.

2. If the information in the pos-

session of the competent authority
of the requested Party is not suffi-
cient to enable it to comply with the
request for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax pur-
poses.

2. Om de upplysningar som är

tillgängliga för den behöriga myn-
digheten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den an-
modade parten � utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål �
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna.

3. If specifically requested by the

competent authority of the applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the ex-
tent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

3. Om den behöriga myndighe-

ten i den anmodande parten särskilt
begär det, ska den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten � i den
utsträckning som detta är tillåtet en-
ligt dess interna lagstiftning � lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

background image

7

SFS 2011:584

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authori-
ties for the purposes specified in Ar-
ticle 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide
upon request:

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myn-
digheter på begäran och för de ända-
mål som anges i artikel 1 i detta av-
tal, inhämta och lämna:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) information regarding the

ownership of companies, partner-
ships and other persons, including,

(i) within the constraints of Arti-

cle 2, ownership information on all
such persons in an ownership chain;

(ii) in the case of trusts, informa-

tion on settlors, trustees and benefi-
ciaries; and in the case of founda-
tions, information on founders,
members of the foundation council
and beneficiaries.

Further, this Agreement does not

create an obligation on the Contract-
ing Parties to obtain or provide
ownership information with respect
to publicly traded companies or
public collective investment funds
or schemes unless such information
can be obtained without giving rise
to disproportionate difficulties.

b) upplysningar om ägarförhål-

landena i bolag, handelsbolag och
andra personer, däri inbegripet

1) med de begränsningar som föl-

jer av artikel 2, upplysningar om
ägarförhållandena rörande alla såda-
na personer i en ägarkedja,

2) i fråga om truster, upplys-

ningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, ledamöter
i styrelsen och destinatärer.

Detta avtal medför inte skyldig-

het för de avtalsslutande parterna att
inhämta eller lämna upplysningar
om ägarförhållanden i bolag vars
aktier är föremål för allmän omsätt-
ning eller i publika kollektiva inves-
teringsfonder eller publika kollek-
tiva investeringssystem, såvida inte
sådana upplysningar kan inhämtas
utan att det medför oproportioner-
ligt stora svårigheter.

5. The competent authority of the

applicant Party shall formulate the
request with the greatest detail pos-
sible and shall provide the following
information to the competent au-
thority of the requested Party when
making a request for information
under the Agreement to demonstrate
the foreseeable relevance of the in-
formation to the request:

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten utforma begäran så utförligt som
möjligt och ska till den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
lämna följande upplysningar, för att
visa att de efterfrågade upplysning-
arna kan antas vara relevanta:

a) the identity of the person under

examination or investigation;

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

background image

8

SFS 2011:584

b) the taxable period for which

the information is sought;

b) den beskattningsperiod för vil-

ken upplysningarna begärs,

c) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

c) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, däri inbegripet deras när-
mare beskaffenhet och i vilken form
som den anmodande parten önskar
att få upplysningarna från den an-
modade parten,

d) the matter with respect to

which the information is sought;

d) det ändamål för vilket upplys-

ningarna efterfrågas,

e) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

e) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

f) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

f) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

g) a statement that the request is in

conformity with the law and admin-
istrative practices of the applicant
Party, that if the requested informa-
tion was within the jurisdiction of the
applicant Party then the competent
authority of the applicant Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the applicant
Party or in the normal course of ad-
ministrative practice and that it is in
conformity with this Agreement; and

g) uppgift om att begäran är i över-

ensstämmelse med lagstiftning och
administrativ praxis i den anmodande
parten och att den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten � om
de begärda upplysningarna fanns
inom denna parts jurisdiktion � skulle
kunna inhämta upplysningarna enligt
lagstiftning eller vedertagen adminis-
trativ praxis i den anmodande parten
samt att begäran är i överensstäm-
melse med detta avtal, och

h) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that
would give rise to disproportionate
difficulties.

h) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority
of the applicant Party and shall no-
tify the competent authority of the
applicant Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran
och inom 60 dagar efter mottagan-
det underrätta den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

background image

9

SFS 2011:584

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har kun-
nat inhämta och lämna de begärda
upplysningarna inom 90 dagar från
det att begäran togs emot, däri inbe-
gripet om det föreligger förhinder
att tillhandahålla upplysningarna el-
ler om den behöriga myndigheten
vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den
anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat
inhämta och tillhandahålla upplys-
ningarna, vilka hinder som förelig-
ger eller skälen för dess vägran.

Article 6

Artikel 6

Tax examinations abroad

Utomlands utförda
skatteutredningar

1.

By reasonable notice given in

advance, the applicant Party may
request that the requested Party al-
lows representatives of the compe-
tent authority of the applicant
Party to enter the territory of the
requested Party, to the extent per-
mitted under the law of the last-
mentioned Party, to interview indi-
viduals and examine records with
the written consent of the persons
concerned. The competent author-
ity of the second-mentioned Party
shall notify the competent author-
ity of the first-mentioned Party of
the time and place of the meeting
with the individuals concerned.

1. Den anmodande parten får med

skäligt varsel begära att den anmo-
dade parten tillåter att företrädare
för den behöriga myndigheten i den
anmodande parten närvarar i den an-
modade parten, i den utsträckning
detta är tillåtet enligt den sistnämn-
da partens lagstiftning, för att höra
fysiska personer och granska hand-
lingar efter skriftligt medgivande av
de berörda personerna. Den behöri-
ga myndigheten i den sistnämnda
parten ska meddela den behöriga
myndigheten i den förstnämnda par-
ten om tid och plats för mötet med
dessa personer.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent author-
ity of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-men-
tioned Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten är
närvarande vid skatteutredning i den
sistnämnda parten till den del detta
anses lämpligt.

background image

10

SFS 2011:584

3. If the request referred to in pa-

ragraph 2 is acceded to, the compe-
tent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or offi-
cial designated to carry out the exa-
mination and the procedures and
conditions required by the first-
mentioned Party for the conduct of
the examination. All decisions with
respect to the conduct of the tax exa-
mination shall be made by the Party
conducting the examination.

3. Bifalls en begäran enligt punkt

2 ska den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande part som utför ut-
redningen snarast möjligt underrät-
ta den behöriga myndigheten i den
andra parten om tid och plats för ut-
redningen, om den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av ut-
redningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Article 7

Artikel 7

Possibility of declining a request

Möjlighet att avslå en begäran

1. The requested Party shall not

be required to obtain or provide in-
formation that the applicant Party
would not be able to obtain under its
own laws or in the normal course of
its administrative practice for pur-
poses of the administration or en-
forcement of its own tax laws or in
response to a valid request made in
similar circumstances from the re-
quested Party under this Agreement.
The competent authority of the re-
quested Party may decline to assist
where the request is not made in
conformity with this Agreement.

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande
parten inte skulle kunna inhämta en-
ligt dess lagstiftning eller sedvanliga
administrativa praxis för administra-
tion eller verkställighet av dess egen
skattelagstiftning eller som svar på
en giltig begäran, som görs under
motsvarande omständigheter, enligt
detta avtal från den anmodade par-
ten. Den behöriga myndigheten i
den anmodade parten får avslå en
begäran när begäran inte har gjorts i
överensstämmelse med detta avtal.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Con-
tracting Party the obligation to sup-
ply information which would dis-
close any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in paragraph 4 of Article
5 shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-, af-
färs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Utan hinder av detta, ska
upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hem-
ligheter eller sådant förfaringssätt
endast på grund av att de uppfyller
villkoren i nämnda punkt.

background image

11

SFS 2011:584

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney, so-
licitor or other admitted legal repre-
sentative where such communica-
tions are:

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller an-
nat juridiskt ombud, när sådan kom-
munikation:

a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice or

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. The requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the ap-
plicant Party to administer or en-
force a provision of the tax law of
the applicant Party, or any require-
ment connected therewith, which
discriminates against a national of
the requested Party as compared
with a national of the applicant
Party in the same circumstances.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upp-
lysningarna för administration eller
verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelag-
stiftning, eller därmed sammanhäng-
ande krav, som under samma förhål-
landen diskriminerar en medborgare
i den anmodade parten i förhållande
till en medborgare i den anmodande
parten.

Article 8

Artikel 8

Confidentiality

Sekretess

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contract-
ing Party concerned with the assess-
ment or collection of, the enforce-

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som
har befattning med taxering eller

background image

12

SFS 2011:584

ment or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in rela-
tion to, the taxes covered by this
Agreement. Such persons or author-
ities shall use such information only
for such purposes. They may dis-
close the information in public court
proceedings or in judicial decisions.
The information may not be dis-
closed to any other person or entity
or authority or any other jurisdic-
tion, State or sovereign territory not
party to this Agreement without the
express written consent of the com-
petent authority of the requested
Party.

uppbörd, exekutiva åtgärder eller
åtal, eller handläggning av överkla-
gande, avseende de skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana perso-
ner eller myndigheter ska använda
dessa upplysningar endast för såda-
na ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga domstolsför-
handlingar eller i domstolsavgöran-
den. Upplysningarna får inte yppas
för annan person, institution eller
myndighet eller för annan jurisdik-
tion, stat eller självständigt territo-
rium som inte är part i detta avtal
utan uttryckligt skriftligt medgi-
vande av den behöriga myndigheten
i den anmodade parten.

Article 9

Artikel 9

Costs

Kostnader

1. Unless the competent authori-

ties of the Contracting Parties other-
wise agree, ordinary costs incurred
in providing assistance under this
Agreement shall be borne by the re-
quested Party.

2. Unless the competent authori-

ties of the Contracting Parties other-
wise agree, extraordinary costs in-
curred in providing assistance or im-
plementing procedures related to
this Agreement shall be borne by the
applicant Party, as applicable. Such
extraordinary costs shall include, for
example, any costs incurred in pro-
viding assistance to the extent that
such assistance requires engaging
external advisers in connection with
litigation or otherwise.

3. Where the requested Party con-

siders that extraordinary costs will
be incurred, the competent authority
of the requested Party shall consult
with the competent authority of the
applicant Party before taking further
steps to provide the assistance
sought.

1. Såvida inte de avtalsslutande

parternas behöriga myndigheter har
kommit överens om något annat ska
den anmodade parten svara för sed-
vanliga kostnader för handräckning.

2. Såvida inte de avtalsslutande

parternas behöriga myndigheter har
kommit överens om något annat ska
den anmodande parten svara för
kostnader för handräckning eller för
upprättandet av förfaranden med an-
ledning av detta avtal som inte kan
anses sedvanliga. Sådana kostnader
inbegriper kostnader för handräck-
ning i den utsträckning sådan hand-
räckning nödvändiggör anlitandet
av utomstående rådgivare i samband
med process eller för annat ända-
mål.

3. När den anmodade parten anser

att kostnader som inte kan anses sed-
vanliga kommer att uppkomma, ska
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten överlägga med den
behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten innan ytterligare åtgär-
der för handräckning vidtas.

background image

13

SFS 2011:584

Article 10

Artikel 10

Mutual agreement procedure

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting Par-
ties regarding the implementation or
interpretation of this Agreement, the
respective competent authorities
shall endeavour to resolve the mat-
ter by mutual agreement.

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan de avtalsslu-
tande parterna i fråga om tilllämp-
ning eller tolkning av detta avtal ska
de behöriga myndigheterna söka av-
göra saken genom ömsesidig över-
enskommelse.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the
procedures to be used under this
Agreement.

2. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får, utöver vad
som framgår av punkt 1, ömsesidigt
komma överens om förfarandena för
tillämpning av detta avtal.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may com-
municate with each other directly
for purposes of reaching agreement
under this Article.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse med stöd
av denna artikel.

Article 11

Artikel 11

Protocol

Protokoll

The attached Protocol shall form

an integral part of this Agreement.

Det bilagda protokollet ska utgöra

en integrerande del av detta avtal.

Article 12

Artikel 12

Implementation legislation

Lagstiftning om implementering

The Contracting Parties shall en-

act any legislation necessary to
comply with, and give effect to, the
terms of this Agreement.

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge ver-
kan åt villkoren i detta avtal.

Article 13

Artikel 13

Entry into force

Ikraftträdande

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into
force of this Agreement. The Agree-
ment shall enter into force on the
thirtieth day after the receipt of the
later of these notifications.

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits av respektive av-
talsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft. Avtalet
träder i kraft den trettionde dagen ef-
ter det att den sista av dessa underrät-
telser har tagits emot.

background image

14

SFS 2011:584

2. Upon the date of entry into

force, this Agreement shall have ef-
fect for all requests made but only in
respect of taxable periods beginning
on or after January 1, 2011.

2. Avtalet ska tillämpas från och

med ikraftträdandet avseende alla
förfrågningar, men endast såvitt av-
ser beskattningsperioder som börjar
den 1 januari 2011 eller senare.

Article 14

Artikel 14

Termination

Upphörande

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contract-
ing Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party. In
such case, the Agreement shall
cease to have effect on the first day
of the month following the end of
the period of six months after the
date of receipt of notice of termina-
tion by the other Contracting Party.

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom till den andra
avtalsslutande parten. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla den första dagen i den månad
som följer närmast efter utgången av
den sexmånadersperiod som följer
efter den dag då underrättelsen om
uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall re-
main bound by the provisions of Ar-
ticle 8 with respect to any informa-
tion obtained under this Agreement.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i ar-
tikel 8 i fråga om upplysningar som
erhållits med stöd av detta avtal.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta av-
tal.

Done at Paris, this 17

th day of

December 2010, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris den

17 december 2010 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Gunnar Lund

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

For the Government of the Princi-
pality of Liechtenstein

Katja Gey

För Furstendömet Liechtensteins re-
gering

Katja Gey

background image

15

SFS 2011:584

Protocol

Protokoll

to the Agreement between the Go-
vernment of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Princi-
pality of Liechtenstein for the ex-
change of information relating to
tax matters

On the occasion of the signing of

the Agreement between the Govern-
ment of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Principa-
lity of Liechtenstein (the ⬝Contrac-
ting Parties�S) for the exchange of in-
formation relating to tax matters
(herinafter referred to as �Sthe Agree-
ment⬝), the Contracting Parties have
agreed upon the following provi-
sions, which shall form an integral
part of the Agreement:

till avtalet mellan Konungariket
Sveriges regering och Furstendömet
Liechtensteins regering om utbyte
av upplysningar i skatteärenden

I samband med undertecknandet

av avtalet mellan Konungariket Sve-
riges regering och Furstendömet
Liechtensteins regering (⬝de avtals-
slutande parterna⬝) om utbyte av
upplysningar i skatteärenden (⬝avta-
let⬝), har de avtalsslutande parterna
kommit överens om följande be-
stämmelser, som ska utgöra en inte-
grerande del av avtalet:

1. With respect to subparagraph

a) of paragraph 5 of Article 5, it is
understood that it is not necessary to
provide the name of the taxpayer in
order to define its identity, if this
identity can be determined from
equivalent elements.

1. Vad avser artikel 5 punkt 5 a),

förutsätts att det inte är nödvändigt
att tillhandahålla den skattskyldiges
namn för att bestämma dennes iden-
titet, om identiteten kan bestämmas
utifrån likvärdiga faktorer.

2. Formal communications, inclu-

ding requests for information, made
in connection with or pursuant to the
provisions of the Agreement will be
in writing directly between the com-
petent authorities.

2. Formella kontakter, däri inbe-

gripet begäran om upplysningar,
som tas med anledning av bestäm-
melserna i avtalet ska ske skriftligen
mellan de behöriga myndigheterna.

3. With respect to subparagraph

e) of paragragh 1 of Article 4, it is
understood that the term �Sperson⬝
includes a dormant inheritance.

3. Vad avser artikel 4 punkt 1 e)

förutsätts att uttrycket ⬝person⬝ in-
begriper dödsbo.

4. With respect to subparagraph f)

of paragraph 1 of Article 4, it is un-
derstood that the term �Scompany⬝
includes also foundations, establish-
ments (�SAnstalten⬝), trusts and spe-
cial asset endowments.

4. Vad avser artikel 4 punkt 1 f)

förutsätts att uttrycket ⬝bolag⬝ inbe-
griper stiftelser, ⬝Anstalten⬝, truster
och särskilda förmögenhetsinrätt-
ningar.

5. With respect to Article 8 it is

understood that information may be
received by both the applicant Party
and the requested Party (see Article
5, paragraph 5).

5. Vad avser artikel 8 förutsätts

att upplysningar kan tas emot av
såväl den anmodande som den
anmodade parten (se artikel 5
punkt 5).

background image

16

SFS 2011:584

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Protocol.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta pro-
tokoll.

Done at Paris, this 17

th day of

December 2010, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris den

17 december 2010 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

Gunnar Lund

For the Government of the Principa-
lity of Liechtenstein

För Furstendömet Liechtensteins re-
gering

Katja Gey

Katja Gey