SFS 2011:585 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

110585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245.

2 Senaste lydelse 2010:757.

Beteckning

Betydelse

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakli-
gen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse
som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga
lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som ska anses som leksak
enligt lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst
3,5 ton.

SFS 2011:585

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011