SFS 2011:586 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

110586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd ska ha följande lydelse.

5 a §

1

En person får anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd

om han eller hon sedan sammanlagt sex månader deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin.

En person som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha

deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, får dock anvisas en an-
ställning med särskilt anställningsstöd från och med inträdet i jobb- och ut-
vecklingsgarantin.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2028.

SFS 2011:586

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011