SFS 2011:588 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

110588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen

1 ska ha följande lydelse.

6 §

2

Rikspolisstyrelsen får utöver vad som följer av 4 och 5 §§ leda polis-

verksamhet som

1. bedrivs med hjälp av flyg,
2. avser spaning mot och, om det finns särskilda skäl för det, utredning av

narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och annan brottslighet, om
brottsligheten är av särskilt grov beskaffenhet och har riksomfattande karak-
tär eller internationell anknytning,

3. avser spaning mot och utredning av brottslighet som riktar sig mot post-

befordringsföretag, om spaningen eller utredningen kräver särskild känne-
dom om postbefordringsföretagets rutiner vid postbefordran,

4. avser bearbetning i spanings- och utredningssyfte av sådan information

om brottslighet som finns tillgänglig hos styrelsen,

5. föranleds av transporter av kärnämne eller kärnavfall och, om det finns

särskilda skäl för det, transporter av annat slag,

6. avser spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt som avvikit från

verkställigheten av straff för sådan brottslighet som avses i 2, om det finns
särskilda skäl för det,

7. faller inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde och som avser

åtgärder i Ekobrottsmyndighetens verksamhet som enligt lag eller annan för-
fattning endast får utföras av anställda inom Polisen,

8. bedrivs av den nationella insatsstyrkan utom när styrkan utgör polisför-

stärkning hos en lokal polismyndighet,

9. föranleds av händelser utomlands där kravet på nationell enhetlighet är

särskilt framträdande,

10. bedrivs med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK),
11. innefattar stöd från Försvarsmakten enligt lagen (2006:343) om

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och inte leds av
Säkerhetspolisen, och

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.

2 Senaste lydelse 2010:1032.

SFS 2011:588

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:588

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12. avser spaning mot och utredning av brotten bestickning enligt 17 kap.

7 § brottsbalken och mutbrott enligt 20 kap. 2 § brottsbalken samt, vid sådan
spaning eller utredning, brott som har samband med dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)