SFS 2011:589 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

110589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 27 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 14 a, 18, 22, 24�26, 29 §§ och 3 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 28 b §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansie-

ringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

2,

2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om

stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU)

3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september

2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005

4,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)

5,

5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäl-
ler godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

6, och

6. kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller
kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

7.

1 Senaste lydelse 2010:86.

2 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

3 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

4 EUT L 243, 6.9.2006, s. 6 (Celex 32006R1320).

5 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

6 EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

7 EUT L 25, 28.1.2011, s. 8 (Celex 32011R0065).

SFS 2011:589

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:589

14 a §

8

Den behöriga myndigheten har rätt att i enlighet med artikel 30 i

förordningen (EU) nr 65/2011 besluta att inte betala ut stöd om utgifterna
inte är stödberättigande.

18 §

9

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets

förordning (EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/
2006, kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 och denna förordning,
förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ då Skogsstyrelsen samord-
nar kontrollen.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administra-

tiva kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel

12 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina respektive ansvars-
områden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller
stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20 i förordning-

en (EU) nr 65/2011.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 24 i förordningen (EU) nr 65/
2011 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 25 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina
respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på
plats när det gäller stöd enligt 4�7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig
myndighet.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i ef-

terhand enligt artikel 29 i förordningen (EU) nr 65/2011. Jordbruksverket
genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4�7 kap. för
vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

22 §

Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som

konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9�19 och 21�29 §§ finns i
artiklarna 16 och 17 i förordningen (EU) nr 65/2011.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt be-

stämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, ska sökandens uppgift godtas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål

än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stö-
dets syfte.

24 §

10

Ett beslut om stöd ska upphävas om ett mätfel, ägoslagsfel, klassifi-

ceringsfel eller villkorsfel bedöms som allvarligt. Detsamma gäller när ett fel
i ett stödbeslut beror på att sökanden har lämnat en oriktig eller ofullständig
uppgift.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om

stöd upphävas delvis.

8 Senaste lydelse 2010:86.

9 Senaste lydelse 2010:86.

10 Senaste lydelse 2008:65.

background image

3

SFS 2011:589

Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte ska lämnas för

samma åtgärd under det innevarande eller följande stödåret i enlighet med
artiklarna 18 och 30 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

25 §

11

Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt

ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27, 27 a, 28 eller 29 § i enlig-
het med de författningar som reglerar kraven enligt 21 § i detta kapitel, ska
stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned helt
eller delvis i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 65/
2011.

Sametinget får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp i fråga

om stöd enligt 2 kap. 15 §.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp i

övriga fall.

26 §

12

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt artikel 5 i

kommissionens förordning (EU) nr 65/2011, ska den behöriga myndigheten
besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt plus ränta. Den
myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned beloppet om förutsätt-
ningarna för detta är uppfyllda enligt artikel 5 i förordningen (EU) nr 65/
2011.

28 b §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av

sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Eu-
ratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska ge-
menskapernas finansiella intressen

13 finns i artikel 3 i den förordningen. I

stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller
att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana

som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

29 §

14

Om den behöriga myndigheten beslutar om återkrav med stöd av

26 §, ska ränta tas ut enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 65/
2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. hur ränta ska beräknas,
2. hur betalning ska ske, och
3. att små räntebelopp inte ska tas ut.

3 kap.

3 §

Stöd enligt 4�7 kap. lämnas inte för insatser som staten eller en kom-

mun ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

11 Senaste lydelse 2008:65.

12 Senaste lydelse 2010:86.

13 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1 (Celex 31995R2988).

14 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2011:589

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Stöd enligt 4�7 kap. får inte lämnas för åtgärder som enligt lag eller annan

författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)