SFS 2011:592 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

110592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation

dels att 33 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 22, 25, 27, 30, 31, 34 och 38 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 3 a, 12 a, 22 a,

29 b, 30 a, 30 b, 34 a och 34 b §§, av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 35 § ska sättas närmast före 34 a §.

3 §

2 Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anmäla och

offentliggöra de skyldigheter som har ålagts enligt 4 kap. 3 och 4 §§ och
5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift
om de företag som ålagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fast-
ställts enligt 8 kap. 5 § samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje förändring av dessa

skyldigheter till kommissionen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-
träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009,
s. 37, Celex 32009L0140), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den
7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunika-
tionstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21, Celex
32002L0020), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG
(EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, Celex 32009L0140), Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108,
24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, Celex 32009L0140),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhälls-
omfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT
L 108, 24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11, Celex 32009L0136),
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om be-
handling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kom-
munikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201,
31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11, Celex 32009L0136).

2 Senaste lydelse 2010:1535.

SFS 2011:592

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:592

3 a §

Post- och telestyrelsen ska föra en förteckning över antalet över-

klaganden och interimistiska förordnanden beträffande myndighetens beslut.
I förteckningen ska också grunderna för överklagandena anges i korthet och
handläggningstiden i domstolarna antecknas.

En sammanställning av innehållet i förteckningen ska på begäran lämnas

till Europeiska kommissionen och organet för europeiska reglerings-
myndigheter för elektronisk kommunikation.

12 a §

Post- och telestyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska per-

soner att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav
för användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anrops-
signaler för sådan användning.

22 §

Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 8 kap. 6 § andra�fjärde

styckena lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation identifiera före-
tag med betydande inflytande på en fastställd marknad och besluta om skyl-
digheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § samma lag.

22 a § Ett förslag till beslut som avses i 8 kap. 14 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska ha det innehåll som anges i artikel 13a.2 och
13a.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars
2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät
och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv)

3 ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/140/EG

4.

25 §

5

När Post- och telestyrelsen fattar sådana beslut som avses i

8 kap. 12 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
ska myndigheten beakta yttranden från andra behöriga myndigheter inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och
organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunika-
tion.

Myndigheten ska underrätta kommissionen och organet för europeiska

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om beslutet.

27 §

Post- och telestyrelsen ska besluta om skyldigheter enligt 4 kap. 3,

13 a och 14 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

29 b §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om krav på lägsta

tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät,
om det behövs för att förebygga förhindrad eller långsam trafik i nätet eller
försämring av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska kommu-
nikationstjänster.

Innan myndigheten meddelar föreskrifterna ska den lämna ett förslag till

Europeiska kommissionen och till organet för europeiska reglerings-
myndigheter för elektronisk kommunikation. Myndigheten ska vid utform-

3 EGT L 108, 24.4.2002, s. 7 (Celex 32002L0019).

4 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37 (Celex 32009L0140).

5 Senaste lydelse 2010:1535.

background image

3

SFS 2011:592

ningen av föreskrifterna beakta kommissionens synpunkter eller rekommen-
dationer avseende förslaget.

30 §

6

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 6 b, 6 c och 6 e�7 b §§ lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras,

2. undantag från skyldigheterna enligt 1, utom i fråga om 5 kap. 6 e §,
3. vilka uppgifter som omfattas av skyldigheterna enligt 5 kap. 7 § första

stycket 2�4, och

4. de krav som ska uppfyllas vid tillhandahållandet av uppgifter enligt

5 kap. 7 § första stycket 2.

30 a § Post- och telestyrelsen ska årligen till Europeiska kommissionen och
den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet lämna en samman-
ställning om rapporterade störningar eller avbrott av betydande omfattning
som avses i 5 kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När sådana störningar och avbrott inträffar ska myndigheten vid behov

även informera andra europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation och den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet.

30 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som till-
handahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska erbjuda abonnenter möj-
lighet att på annat sätt än som anges i 5 kap. 7 § första stycket 4, 7 a § eller
7 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation kontrollera sina kost-
nader för användningen av tjänsten.

31 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyl-

digheter enligt 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
ska fullgöras och om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall,
besluta om undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska den

inhämta yttranden från �&klagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

34 §

7

Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 5 kap. 1�4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 och 18 §§ lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten av 5 kap.

11 § ska den inhämta yttranden från �&klagarmyndigheten och Rikspolis-
styrelsen.

34 a §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder

enligt 6 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

34 b §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt

skyldigheten att underrätta om integritetsincidenter enligt 6 kap. 4 a § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag
från skyldigheten.

6 Senaste lydelse 2009:545.

7 Senaste lydelse 2006:40.

background image

4

SFS 2011:592

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Myndigheten får också meddela föreskrifter om innehållet i en sådan för-

teckning över integritetsincidenter som avses i 6 kap. 4 b § samma lag.

38 §

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att särredovisa verk-

samheter enligt 8 kap. 16 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-
tion.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)