SFS 2011:593 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

110593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:951) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

dels att 4 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande

lydelse.

4 §

2

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikatio-

ner, inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga,
och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikations-
tjänster,

2. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

3. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

4. främja en effektiv konkurrens,
5. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
6. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
7. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunika-

tion och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

8. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

9. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjäns-
ter (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021), senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009,
s. 37, Celex 32009L0140), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den
7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhälls-
omfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11,
Celex 32009L0136).

2 Senaste lydelse 2010:1913.

SFS 2011:593

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:593

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning

för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse
om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrum-
användningen,

11. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska

radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

12. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminal-

utrustning samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:124) om
radio- och teleterminalutrustning,

13. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska

signaturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:833) om kva-
lificerade elektroniska signaturer,

14. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,

15. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för
ökad krishanteringsförmåga,

16. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda upp-
gifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskydds-
området samt med andra berörda aktörer, och

17. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet.

6 §

3

Post- och telestyrelsen ska aktivt bidra till utvecklandet av den inre

marknaden genom att samarbeta med andra behöriga myndigheter inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och
organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunika-
tion i syfte att säkerställa konsekvent tillämpning i alla medlemsstater av det
harmoniserade regelverket för elektronisk kommunikation.

9 §

När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter ska den i före-

kommande fall beakta nationell och internationell standard. Detsamma gäl-
ler vid beslut enligt 5 kap. 1 § första stycket 6 lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

3 Tidigare 6 § upphävd genom 2010:1913.