SFS 2011:594 Varumärkesförordning

110594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Varumärkesförordning;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Varumärkesregistret och diariet över
varumärkesärenden

Allmänt om varumärkesregistret och diariet

1 §

Varumärkesregistret innehåller uppgifter om varumärken som registre-

rats här i landet och om internationella varumärkesregistreringar som gäller
här i landet.

Patent- och registreringsverket för, utöver varumärkesregistret, ett dia-

rium över varumärkesärenden.

Registret och diariet, vilka förs med hjälp av automatiserad behandling,

ska hållas tillgängliga hos Patent- och registreringsverket.

2 §

Varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden ska ge offent-

lighet åt den information som ingår i registret och diariet.

I fråga om personuppgifter ska registret och diariet ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän

eller enskild verksamhet där den information som ingår i varumärkesregist-
ret utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras i varu-

märkesregistret eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i

kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. fullgörande av en skyldighet som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande, eller

5. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller

annan författning och som

a) avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras i

varumärkesregistret,

b) för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information,

eller

c) avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2011:594

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:594

3 §

Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt enligt per-

sonuppgiftslagen (1998:204) för varumärkesregistret och diariet över varu-
märkesärenden.

4 §

Patent- och registreringsverket ska se till att det inte uppkommer något

otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker
från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp
villkor för behandlingen av personuppgifter.

5 §

Patent- och registreringsverket får för de ändamål som anges i 2 §

tillåta direktåtkomst till varumärkesregistret och diariet över varumärkes-
ärenden.

6 §

Bestämmelserna om rättelse och skadestånd i 28 och 48 §§ personupp-

giftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna
förordning.

7 §

I 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestäm-

melser om vilka uppgifter som ska framgå av diariet över varumärkes-
ärenden. Vidare finns i varumärkeslagen (2010:1877) och i denna förordning
bestämmelser om anteckning av uppgifter i diariet i vissa fall.

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter

i övrigt som ska antecknas i diariet.

Varumärkesregistret

8 §

I varumärkesregistret ska det, utöver vad som framgår av 2 kap. 23 §

varumärkeslagen (2010:1877), antecknas uppgift om

1. varumärkets registreringsnummer,
2. ansökningsnummer,
3. dagen för ansökan om registrering och registreringsdagen,
4. innehavarens namn eller firma och postadress,
5. de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för och de klasser

som varorna eller tjänsterna tillhör,

6. hur figurelementen i varumärket har klassificerats,
7. sådant undantag från skydd för en del av varumärket som avses i 2 kap.

12 § varumärkeslagen,

8. prioritet,
9. att märket är registrerat såsom i hemlandet, och
10. ombuds namn eller firma och postadress.
Om en beskrivning av varumärket har getts in, får beskrivningen tas in i

registret.

I registret får uppgift om innehavarens och ombuds e-postadress antecknas.

9 §

När Patent- och registreringsverket enligt 5 kap. 10 § varumärkeslagen

(2010:1877) har beslutat att en internationell registrering ska gälla i Sverige
och för in varumärket i varumärkesregistret, ska det ske under det nummer
som varumärket tilldelats av internationella byrån hos Världsorganisationen
för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån). Verket får i fråga

background image

3

SFS 2011:594

om internationella registreringar besluta vilka av de uppgifter som anges i
8 § som ska föras in i varumärkesregistret.

10 §

Om det har getts in en ansökan om förnyelse, ska det genast göras en

anteckning om detta i varumärkesregistret och anges vilken dag ansökan
gavs in.

11 §

Om en nationell registrering eller, utöver vad som anges i 5 kap. 19 §

varumärkeslagen (2010:1877), en internationell varumärkesregistrering som
gäller i Sverige, helt eller delvis avförs ur varumärkesregistret, ska detta
antecknas i registret. I fråga om en nationell registrering ska dagen för beslu-
tet anges, liksom anledningen till att registreringen avförs.

12 §

En anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett

registrerat varumärke ska innehålla den nya innehavarens namn eller firma
och postadress samt uppgift om dagen för den handling som utvisar rättens
övergång.

13 §

En anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke ska inne-

hålla licenshavarens namn eller firma och postadress. �r licenshavarens rätt
begränsad ska detta antecknas, om sökanden begär det.

14 §

Om en fråga om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av

rätten till ett registrerat varumärke eller licensupplåtelse inte kan avgöras
omedelbart, ska det anges i varumärkesregistret att en sådan anteckning har
begärts.

15 §

En registrering av ett avtal om pantsättning av ett registrerat varumär-

ke ska innehålla uppgift om panthavarens namn eller firma och postadress,
dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för
beslut om registrering.

16 §

Har rätten till ett registrerat varumärke utmätts, belagts med kvarstad

eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, ska det efter anmälan anteck-
nas i varumärkesregistret.

2 kap. Handlingar som ges in i varumärkesärenden och i
ärenden om administrativ hävning

1 §

En ansökan i ett varumärkesärende eller en invändning ska göras

skriftligen. Detsamma gäller en ansökan om administrativ hävning av ett
varumärke.

En handling enligt första stycket ska vara undertecknad av sökanden eller

invändaren eller av hans eller hennes ombud.

2 §

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om att en hand-

ling som avses i 1 § får överföras elektroniskt till verket och på vilket sätt
detta ska ske.

background image

4

SFS 2011:594

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad med en

elektronisk signatur.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får

användas.

3 §

Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken eller

i övrigt begär någon åtgärd som berör flera varumärken, ska en särskild
ansökan göras för varje märke, om inte något annat föreskrivs i denna för-
ordning.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens

eller ombudets namn, firma eller adress får avse flera ansökningar eller
registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges.

4 §

En handling som avses i 1 § ska vara skriven på svenska, om inte något

annat följer av 5 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877) eller tillåts av
Patent- och registreringsverket i det enskilda fallet. �r en bilaga skriven på
något annat språk än svenska, ska sökanden även lämna in en styrkt svensk
översättning av bilagan, om verket begär det.

3 kap. Nationell registrering av varumärken

Ansökan om registrering

1 §

Den återgivning av ett varumärke som enligt 2 kap. 1 § varumärkes-

lagen (2010:1877) ska finnas i en ansökan om registrering av ett varumärke,
ska i fråga om andra märken än ordmärken innefatta en för reproducering
lämpad avbildning av märket i ett format som inte överstiger 21 x 29,7 cm
(A 4). Om ett sådant märke begärs registrerat i färg, ska avbildningen ges in
i färg.

2 §

I ett ärende om registrering av ett varumärke ska sökanden, om Patent-

och registreringsverket anser det nödvändigt, skriftligen beskriva märket och
ange vad som karakteriserar det.

Om ansökan om registrering avser formen eller utstyrseln på en vara eller

dess förpackning, ska sökanden, om Patent- och registreringsverket anser att
det är nödvändigt, ge in ett exemplar av varan eller förpackningen för förva-
ring hos verket.

3 §

I fråga om indelning i klasser tillämpas Niceöverenskommelsen om

internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varu-
märken den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i
Genève den 13 maj 1997 (S� 1978:29).

4 §

Patent- och registreringsverket ska klassificera figurelement i varu-

märken i enlighet med överenskommelsen den 12 juni 1973 om införande av
internationell klassificering av figurelement i varumärken (S� 1980:3).

5 §

En kungörelse av ett beslut om registrering ska innehålla en avbildning

av varumärket eller, om märket är ett ordmärke, det ord som har registrerats
samt de uppgifter som avses i 1 kap. 8 §.

background image

5

SFS 2011:594

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning

och vad invändningen ska innehålla.

6 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

ansökningsförfarandet.

Invändning

7 §

En invändning enligt 2 kap. 24 § varumärkeslagen (2010:1877) och

andra handlingar som åberopas till stöd för invändningen ska ges in i två ex-
emplar.

8 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

invändningsförfarandet.

�ndringar i ett registrerat varumärke

9 §

En ansökan om ändring i ett registrerat varumärke ska innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,
2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en tidigare

antecknad uppgift har ändrats,

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och
4. tydlig uppgift om den ändring i varumärket som sökanden vill göra.
Om ansökan avser ett annat märke än ett ordmärke, ska ansökan även

innehålla en sådan avbildning av märket som avses i 1 §.

�r sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i

varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökan-
dens rätt till märket.

Delning av en registrering

10 §

En ansökan om delning av en registrering ska innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,
2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en tidigare

antecknad uppgift har ändrats,

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och
4. tydlig uppgift om hur varorna eller tjänsterna ska fördelas.
�r sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i

varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökan-
dens rätt till märket.

Förnyelse av en registrering

11 §

En ansökan om förnyelse av en registrering ska innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,
2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en tidigare

antecknad uppgift har ändrats, och

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer.
En ansökan som avser endast en del av en registrering ska innehålla upp-

gift om de varor eller tjänster som sökanden vill att registreringen ska om-

background image

6

SFS 2011:594

fatta efter förnyelsen samt vilka klasser registreringen då enligt sökanden
kommer att omfatta.

�r sökanden i ett sådant fall som avses i andra stycket någon annan än den

som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden
bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

Om en förnyelse görs genom en inbetalning av förnyelseavgiften, ska

samtidigt varumärkets registreringsnummer anges.

4 kap. Administrativ hävning av registrering

Ansökans innehåll

1 §

En ansökan om administrativ hävning och de handlingar som bifogas

ansökan ska ges in i två exemplar.

2 §

Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 6 § 1 varumärkeslagen

(2010:1877) ändras under tiden för Patent- och registreringsverkets hand-
läggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till verket.

3 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

vad en ansökan om administrativ hävning i övrigt ska innehålla.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

4 §

Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 10 § varumärkeslagen

(2010:1877) ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplys-
ningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet
inte görs i rätt tid.

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om vad

föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla.

�verlämnande till tingsrätt

5 §

Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 13

eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) ska alla handlingar i ärendet inklu-
sive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur varumärkesregistret och
diariet över varumärkesärenden överlämnas till tingsrätten. Handlingarna
ska ingå i tingsrättens akt.

5 kap. Ansökan om anteckning av överlåtelse, licens eller ombud
eller om registrering av panträtt samt vissa underrättelser till
licens- och panthavare

Ansökan om anteckning om överlåtelse

1 §

En ansökan om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av

rätten till ett registrerat varumärke ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn eller firma och postadress,
2. ombuds namn eller firma och postadress, och
3. varumärkets registreringsnummer.

background image

7

SFS 2011:594

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in en handling som styrker

varumärkesrättens övergång.

Gäller en överlåtelse eller annan övergång flera registrerade varumärken,

får en enda ansökan göras, om såväl den tidigare som den nya innehavaren
är densamma för samtliga märken och märkenas registreringsnummer anges.

Ansökan om anteckning om licens

2 §

En ansökan om anteckning om licens som avser ett registrerat varu-

märke eller ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska
innehålla uppgift om

1. licenshavarens namn eller firma och postadress,
2. ombuds namn eller firma och postadress, och
3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett

varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansöknings-
nummer.

Begär sökanden en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad,

ska ansökan också innehålla en uppgift om denna begränsning.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in licensavtalet i original eller

kopia eller ett utdrag ur handlingen.

Har licens upplåtits för flera varumärken, får en enda ansökan göras om

anteckning av detta förhållande. Detta gäller under förutsättning att såväl va-
rumärkets innehavare eller den som ansöker om registrering av varumärket
som licenshavaren är densamma beträffande samtliga märken och att märke-
nas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.

Registrering av panträtt och anteckning om ny panthavare

3 §

En ansökan om registrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller

i en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla uppgift om

1. panthavarens namn eller firma och postadress,
2. ombuds namn eller firma och postadress,
3. dagen för pantupplåtelsen, och
4. varumärkets registreringsnummer eller, om pantsättningen avser en

varumärkesansökan, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in pantavtalet i original eller

en bestyrkt kopia.

En begäran om anteckning av ny panthavare ska innehålla uppgift om den

nya panthavarens namn eller firma och postadress samt det registrerings-
eller ansökningsnummer som anteckningen avser.

Underrättelse till licens- och panthavare i vissa fall

4 §

Begär innehavaren av ett registrerat varumärke att registreringen ska

avföras, eller återkallar sökanden i en ansökan om registrering av varumärke
ansökan, gäller följande i frågan om licenshavaren. Om en anteckning om
licens har gjorts, ska licenshavaren underrättas om begäran respektive åter-
kallelsen samt ges skälig tid att ta tillvara sina intressen. Om det finns en re-
gistrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om regist-
rering av ett varumärke, ska panthavaren underrättas på motsvarande sätt.

background image

8

SFS 2011:594

Ansökan om anteckning om ombud

5 § En ansökan om anteckning om ombud ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn eller firma och postadress,
2. ombudets namn eller firma och postadress, och
3. ansöknings- eller registreringsnummer för den ansökan eller registre-

ring som anteckningen avser.

En ansökan om anteckning om ombud får avse flera ansökningar eller re-

gistreringar, om ansöknings- och registreringsnumren för dessa anges och
det är samma sökande eller innehavare och ombud för samtliga märken.

6 kap. Internationell varumärkesregistrering

Allmänt om handläggningen av frågor om internationell
varumärkesregistrering

1 §

Patent- och registreringsverket ska handlägga frågor om internationell

varumärkesregistrering, förutom enligt varumärkeslagen (2010:1877) och
denna förordning, enligt protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverens-
kommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varu-
märken (S� 1994:82) och tillämpningsföreskrifterna till detta protokoll.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering för den som innehar
en svensk varumärkesregistrering m.m.

2 §

När en ansökan om en internationell varumärkesregistrering ges in till

Patent- och registreringsverket, ska ansökan tilldelas ett nummer. Detta
nummer och den dag då ansökan kom in till verket ska antecknas på ansö-
kan.

3 §

En ansökan som avses i 5 kap. 4 § tredje stycket varumärkeslagen

(2010:1877) ska skickas till Internationella byrån inom en månad från den
dag då ansökan kom in till Patent- och registreringsverket. Om föreläggande
enligt 5 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen har meddelats, ska ansökan i
stället skickas så att den kommer in till Internationella byrån inom två måna-
der från den dag då ansökan kom in till verket.

4 §

Patent- och registreringsverket ska anteckna ankomstdagen på en ansö-

kan som avses i 5 kap. 7 § varumärkeslagen (2010:1877) och skicka ansökan
till Internationella byrån så att den kommer in till byrån inom två månader
från den dag då ansökan kom in till verket.

5 §

Patent- och registreringsverket ska genast till Internationella byrån

vidarebefordra en ansökan som verket har fått enligt regel 25.1 i tillämp-
ningsföreskrifterna till protokollet som avses i 1 §.

6 §

Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internatio-

nella byrån om att en brist ska åtgärdas i en ansökan som avses i 3�5 §§, får
verket förelägga sökanden att yttra sig. Verket ska informera Internationella
byrån om sökandens yttrande i sådan tid att informationen kommer in till In-
ternationella byrån inom tre månader från dagen för underrättelsen.

background image

9

SFS 2011:594

7 §

Om en fullmakt för ett ombud som rör en internationell varumärkes-

registrering eller en ansökan om en sådan registrering ges in till Patent- och
registreringsverket, ska verket genast sända fullmakten till Internationella
byrån.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i
Sverige

8 §

Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internatio-

nella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkes-
registrering ska gälla i Sverige, ska verket genast föra in en uppgift om detta
i diariet över varumärkesärenden.

9 §

En kungörelse om att en internationell varumärkesregistrering ska gäl-

la i Sverige ska, förutom vad som anges i 5 kap. 10 § varumärkeslagen
(2010:1877), innehålla

1. den internationella varumärkesregistreringens nummer,
2. det märke som registreringen avser, och
3. uppgift om den klass eller de klasser av varor eller tjänster som registre-

ringen gäller för.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning

och vad invändningen ska innehålla.

Patent- och registreringsverket får besluta vilka uppgifter som i övrigt ska

ingå i kungörelsen.

10 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

ansökningsförfarandet i fråga om ansökningar om internationell varumär-
kesregistrering.

Invändning mot ett beslut om att en internationell
varumärkesregistrering gäller i Sverige

11 §

En invändning enligt 5 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877) och

andra handlingar som åberopas till stöd för invändningen ska ges in i två
exemplar.

12 §

Om invändningsfristen löper ut efter den tidsfrist som avses i 5 kap.

8 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877), ska Patent- och registre-
ringsverket inom sistnämnda frist ge Internationella byrån besked om att ett
beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i
Sverige kan komma att överlämnas senare. Beskedet ska, utöver vad som
anges i 5 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen, innehålla uppgift om den
internationella varumärkesregistreringens nummer och innehavare. Om möj-
ligt ska det i beskedet även anges när invändningsfristen börjar och slutar.

13 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

invändningsförfarandet i fråga om en internationell varumärkesregistrering.

background image

10

SFS 2011:594

Underrättelse om ändring i innehavet av en internationell
varumärkesregistrering

14 §

Om Patent- och registreringsverket enligt regel 27 i tillämpningsföre-

skrifterna till protokollet som avses i 1 § får en underrättelse från Internatio-
nella byrån om en ändring i innehavet av en internationell varumärkesregist-
rering med giltighet i Sverige och verket inte anser sig kunna godta ändring-
en, ska det meddelande om detta som föreskrivs i regel 27.4 lämnas inom två
månader från dagen för underrättelsen.

Meddelanden till Internationella byrån

15 §

Meddelanden från Patent- och registreringsverket till Internationella

byrån om internationella varumärkesregistreringar ska skrivas på engelska.

7 kap. Avgifter

Nationell registrering av varumärken m.m.

1 §

Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

1 500

b) för varje klass utöver den första

700

Annan ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-,
garanti- eller kontrollmärke

1 900

b) för varje klass utöver den första

900

Ansökan om delning av en ansökan om
registrering, för varje avdelad ansökan

1 500

Ansökan om delning av en registrering, för
varje avdelad registrering

1 500

Ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

1 600

b) för varje klass utöver den första

800

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång
tillkommer för varje klass

150

Ansökan om anteckning av ny innehavare, för varje
anteckning av innehav

900

background image

11

SFS 2011:594

Slag av ärende

kronor

Ansökan om anteckning av licens, för varje
licensanteckning

900

Ansökan om ändring i ett varumärke

700

Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av
ny panthavare

1 600

�&terupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket
eller 2 kap. 34 § tredje stycket varumärkes-
lagen (2010:1877)

500

2 §

För ansökan om administrativ hävning av en varumärkesregistrering

ska ansökningsavgift betalas med 450 kr.

Internationell varumärkesregistrering

3 §

De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om registrering av

varumärken ska tillämpas också på ansökningar om internationella varumär-
kesregistreringar som ges in till Patent- och registreringsverket.

4 §

De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om registrering av

pantsättning eller anteckning av ny panthavare och för ansökningar om
anteckning av licens ska tillämpas också på sådana ansökningar för interna-
tionella varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges in till Patent- och
registreringsverket.

5 §

För begäran om anteckning i varumärkesregistret om att en internatio-

nell varumärkesregistrering ersatt den svenska ska avgift betalas med 1 400
kronor.

6 §

För återupptagning enligt 5 kap. 6 § andra stycket varumärkeslagen

(2010:1877) ska återupptagningsavgift betalas med 500 kr.

7 §

För ansökan om administrativ hävning av ett beslut att en internationell

varumärkesregistrering ska gälla i Sverige ska ansökningsavgift betalas med
450 kr.

Gemenskapsvarumärke

8 §

I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den

26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken

1 ska avgifter betalas till Patent-

och registreringsverket med nedanstående belopp.

1 EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).

background image

12

SFS 2011:594

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Slag av ärende

kronor

Ingivande av ansökan om gemenskapsvarumärke för vidare
befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning

500

Begäran om omvandling av en registrering av ett gemenskaps-
varumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskaps-
varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som
överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna
112 och 113 i rådets förordning
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti-, eller kontrollmärke

1 900

b) för varje klass utöver den första

900

Intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning

1 200

8 kap. �vriga bestämmelser

1 §

Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten

för äkthetskontroll enligt artikel 86.2 i rådets förordning om gemenskapsva-
rumärken.

2 §

Ett förfarande som avses i 3 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen

(2010:1877) får inledas av allmän åklagare eller av en annan myndighet som
regeringen utsett för ett särskilt fall.

3 §

En domstol ska underrätta Patent- och registreringsverket om en dom i

ett mål som gäller

1. hävning av ett registrerat varumärke, eller
2. intrång i ett registrerat varumärke.
Domstolen ska även underrätta verket om en dom i ett mål som det har

förts fastställelsetalan i avseende ett registrerat varumärke.

Det som sägs i första och andra styckena om ett registrerat varumärke gäl-

ler även i fråga om ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska
gälla i Sverige.

4 §

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om

kungörelser enligt varumärkeslagen (2010:1877).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkesförordning-

en (1960:648) och förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)