SFS 2011:595 Förordning om administrativ hävning av en firmaregistrering

110595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om administrativ hävning av en firmaregistrering;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning tillämpas på ärenden om administrativ hävning av en

firmaregistrering enligt 16 c�16 q §§ firmalagen (1974:156).

2 §

En ansökan om administrativ hävning av en firmaregistrering och de

handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

3 §

Om en uppgift som lämnats enligt 16 c § 1 firmalagen (1974:156) änd-

ras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden
genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten.

4 §

Ett föreläggande till innehavaren enligt 16 g § firmalagen (1974:156)

ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följ-
den av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt
tid.

5 §

Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 16 j eller

16 m § firmalagen (1974:156) ska alla handlingar i ärendet inklusive delgiv-
ningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där firman är registrerad
överlämnas till tingsrätten. �ven utskrifter av andra uppgifter som kan vara
av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna
ska ingå i tingsrättens akt.

6 §

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan

om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elek-
troniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling

ska vara undertecknad med en elektronisk signatur och vilka elektroniska
signaturer som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en an-

sökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt
ska innehålla.

7 §

I ett ärende om administrativ hävning av en firmaregistrering tas en an-

sökningsavgift ut med 450 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.
Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

SFS 2011:595

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:595

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)