SFS 2011:596 Förordning om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall

110596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utplånande eller ändring av
ursprungsbeteckningar i vissa fall;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Bestämmelsen i 66 § marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas

på en annan stat som är ansluten till

1. Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd

(S� 1970:60),

2. överenskommelsen i Madrid den 14 april 1891 angående undertryck-

ande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handelsvaror, senast reviderad i
Lissabon den 31 oktober 1958, med tilläggsakt i Stockholm den 14 juli 1967
(S� 1969:75), eller

3. avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (S� 1995:30).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:596

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011