SFS 2011:597 Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

110597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet
för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna
underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1981:967) om skyldighet för

domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa
beslut av exekutiv betydelse ska ha följande lydelse.

7 §

1

Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt eller

ett varumärke eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrät-
ta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterre-
gistreringens eller varumärkesregistreringens nummer anges.

Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett

sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I under-
rättelsen bör registreringens nummer anges.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1220.

SFS 2011:597

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011