SFS 2011:598 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

110598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 23 § och 18 kap. 6 a § utsökningsförord-

ningen (1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

6 kap.

23 §

2

När ett patent, en mönsterrätt eller ett varumärke har utmätts, ska Kro-

nofogdemyndigheten genast underrätta Patent- och registreringsverket. I under-
rättelsen anges patentets, mönsterregistreringens eller varumärkesregistrering-
ens nummer. Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.

När en växtförädlarrätt har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast un-

derrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen anges registreringens nummer.
Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.

18 kap.

6 a §

3

Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837),
mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen
(1997:306) eller varumärkeslagen (2010:1877) ska verkställas skyndsamt.

En ansökan om verkställighet får göras genom telefax. Vid verkställig-

heten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och 4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka

utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som
påträffas. Handlingarna och föremålen ska beskrivas så ingående som det
krävs för att intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om hand-
lingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska detta anges i proto-
kollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2006:879.

3 Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2011:598

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:598

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)