SFS 2011:599 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

110599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgif-

ter vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Avgiftslista

1. Ansökningsavgifter


Allmänna domstolsärenden
Ansökan varigenom det anhängiggörs ett ärende om

adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
namn enligt namnlagen (1982:670),
testamentsvittnesförhör,
dödande av förkommen handling,
dödande av inteckning,
förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §

sambolagen (2003:376),

beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.

2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),

tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §

ärvdabalken,

förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,

1 Senaste lydelse 2010:987.

SFS 2011:599

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:599

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

förordnande av synemän enligt 9 kap. 24 § jordabalken,
tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar,

likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen

(2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 2 kap.
37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-

lagen (1994:1220),

kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,

förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,
förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter,

blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid

utredning av faderskap,

sjöförklaring,
entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts

ovan,

informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt

till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c §
mönsterskyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen
(1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a §
växtförädlarrättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 § varumärkeslagen
(2010:1877)⬦........................................................................................... 375