SFS 2011:591 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

110591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i marknadsföringslagen

(2008:486) ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a §

Vid marknadsföring av informationssamhällets tjänster med elek-

tronisk post får mottagaren inte uppmanas att besöka webbplatser vars mark-
nadsföring strider mot 9 § eller 10 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om be-
handling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kom-
munikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201,
31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11, Celex 32009L0136).

SFS 2011:591

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011