SFS 2011:600 Förordning om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383)

110600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i växtförädlarrättsförordningen
(1997:383);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § växtförädlarrättsförordningen (1997:383)

ska ha följande lydelse.

2 §

1

En ansökan om registrering av en växtsort ska vara undertecknad av

sökanden eller sökandens ombud och innehålla, förutom det som anges i
5 kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306),

1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud,

även ombudets namn och adress,

2. förädlarens namn och adress,
3. förädlarens preliminära beteckning på sorten,
4. uppgift om huruvida skydd för sorten sökts i en annan stat samt uppgift

om den då föreslagna eller godtagna sortbenämningen och vad myndigheten
i den staten delgett sökanden med anledning av ansökan,

5. uppgift om huruvida det begärs prioritet enligt 3 kap. 6 § växtförädlar-

rättslagen och om var och när den ansökan gjordes som åberopas som stöd
för begäran om prioritet, och

6. uppgift om huruvida sorten är resultatet av en genetisk modifiering

enligt 13 kap. miljöbalken.

Om sökanden företräds av ombud, ska fullmakt för ombudet ges in samti-

digt med ansökan.

Om den föreslagna sortbenämningen kan förväxlas med ett sådant varu-

märke för växtsortmaterial eller andra liknande varor för vilket sökanden har
skydd, ska det tillsammans med ansökan ges in ett bevis från vederbörande
myndighet för registrering av varumärken att varumärket har avförts ur varu-
märkesregistret eller, om varumärket inte är registrerat, en förklaring från
sökanden att han eller hon avstår från den rätt han eller hon har till märket
enligt varumärkeslagen (2010:1877).

Samtidigt med att ansökan görs ska ansökningsavgiften betalas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:1174.

SFS 2011:600

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011