SFS 2011:601 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

110601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1111) med
instruktion för Patent- och registreringsverket;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1111) med instruktion

för Patent- och registreringsverket ska ha följande lydelse.

4 §

Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europe-

iska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, va-
rumärkes- eller mönsterdokumentation som

1. utgör allmän handling hos verket, eller
2. ingår i verkets
a) patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),
b) varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varu-

märkesförordningen (2011:594),

c) mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen

(1970:486), eller

d) register över periodiska skrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:601

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011